Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten -671.558
Afwijkingen baten -107.075
Saldo -671.558 -107.075 -778.633 N
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Extern personeel omgevingsvergunningen -180.000 N
Extern personeel omgevingsvergunningen 120.000 V
Leges omgevingsvergunningen -217.000 N
Inrichten poortgebouw algemene begraafplaats Hogewal 5.075 V
Inrichten poortgebouw algemene begraafplaats Hogewal -5.075 N
Invoeren omgevingswet. -240.000 N
Invoeren omgevingswet. 240.000 V
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal -38.477 N
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal -271.985 N
Doorbelasting overhead naar kostenverhaal -66171 N
Correctie programma 1 -125.000 N
Totaal mutaties -671.558 -107.075 -778.633 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Extern personeel omgevingsvergunningen -60.000 N
De aantallen vergunningsaanvragen en vooral de haalbaarheidsverzoeken (+50% in de laatste vier jaar) nemen jaarlijks toe. Om de aanvragen op tijd te kunnen behandelen, watessentieel is bij omgevingsvergunningen omdat deze anders van rechtswege verleend worden, is meer extern personeel benodigd geweest dan aanvankelijk begroot (-180.000 N).
Uit de capaciteitsraming van het Wabo-cluster (de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor vergunningsverlening) blijkt dat sprake is van een tekort in medewerkerscapaciteit dat voor 67% valt toe te rekenen aan (werk voor) de gemeente Oudewater. Gemeente Woerden heeft extern personeel moeten inhuren om te kunnen voldoen aan de vergunningsaanvragen, waarmee het budget fors is overschreden. Van die overschrijding komt 67% voor rekening van demeente Oudewater (120.000 V).

Leges omgevingsvergunningen -217.000 N
De leges voor omgevingsvergunningen blijven achter op de begroting. De leges zijn onderhevig aan jaarlijkse fluctuatie, met name door grote projecten die een grote invloed hebben op het resultaat. In de eerste negen maanden van 2022 is ruim € 200.000 minder gerealiseerd aan opbrengsten voor grote vergunningsaanvragen (opbrengst > € 10.000 per vergunning), dan in dezelfde periode in 2021. 
De opbrengst per vergunning is hierdoor in 2022 ook lager dan 2021. De omgevingsleges 2022 moeten we daarrom bijstellen naar een totaal van € 1.200.000. 

Inrichten poortgebouw algemene begraafplaats Hogewal - Budgetneutraal 
In het kader van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet zijn er nog een aantal activiteiten die uitgevoerd moeten worden of producten die aangekocht moeten worden. Het gaat hier om koppelingen en ICT-applicaties ten behoeve van het DSO, scholing en cursussen medewerkers, ondersteuning ambtelijke organisatie en het opstellen van een handleiding participatie voor initiatiefnemers. Van het Rijk worden hiervoor in de septembercirculaire middelen ontvangen, voor Woerden gaat het hier om € 436.005 (€ 5.075 voor- en nadeel).

Invoeren omgevingswet - Budgetneutraal
Ontvangst middelen via de meicirculaire voor het invoeren van de Omgevingswet (€ 240.000 voor- en nadeel).

Doorbelasting overhead naar kostenverhaal - 376.633 N
Aanpassing administratieve systematiek van de doorbelasting van overhead kostenverhaal (budgettair neutraal, zie programma Overhead) (€ -38.477, € -271.985 en € -66.171). Deze correctie heeft op het totale saldo van de begroting geen effect. Omdat budgetten over programmagrenzen heen gecorrigeerd worden, moet hiervoor wel een administratieve wijziging plaatsvinden.

Administratieve correctie programma 1 -125.000 N
Correctie mutaties Voorjaarsrapportage die niet behoren tot programma 1 maar programma 6. Deze correctie heeft op het totale saldo van de begroting geen effect. Omdat budgetten over programmagrenzen heen gecorrigeerd worden, moet hiervoor wel een administratieve wijziging plaatsvinden.