Inleiding en financieel beeld

Inleiding

Terug naar navigatie - 1. Inleiding

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten.

a. Voorjaarsrapportage(financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).

b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).

c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).

d. Najaarsrapportage(financiële stand van zaken huidige begrotinsgjaren tussentijdse beleidsverantwoording).

e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage 2022. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmabegroting 2022. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen.

Naast de realisatie van resultaten, inkomsten en uitgaven worden in deze Najaarsrapportage de volgende onderwerpen behandeld:

•Een overzicht van de stand van de kredieten 2022(hoeveel procentueel besteed)

•Voorgestelde aanpassingen kredieten (investeringen) 2022

Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten  behaald  zijn  of  worden behaald.  Indien  er  na  het  opstellen  van  de  concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen wij de de raad hieromtrent informeren.

Het totale resultaat2022 zal naar verwachting eind2022 positief uitvallen. In deze Najaarsrapportage is namelijk nog geen rekening gehouden met de septembercirculaire en de energietoeslag,die maken dat het verwachte saldo uiteindelijk naar verwachting positief zal worden.

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Het saldo van de begroting na de Najaarsrapportage bedraagt € 593.692 nadelig. De opbouw hiervan is als volgt: 

Najaarsrapportage 2022
Omschrijving 2022 lasten 2022 baten Saldo Voor of nadeel
Saldo Voorjaarsrapportage 2022 -39.180 N
Raadsbesluit Professionalisering en versterking lokale journalistiek in Woerden (april) D/22/048603 Z/21/028450 -50.000
raadsbesluit Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein werklint Barwoutswaarder (juni) D/22/063647 Z/22/047403 -50.000
-100.000 N
Mutaties Najaarsrapportage 2022
Programma 1 -836.389 441.565 -394.824
Programma 2 26.647 -265.500 -238.853
Programma 3 -6.001.788 3.452.791 -2.548.997
Programma 4 -769.983 433.225 -336.758
Programma 5 -96.630 27.870 -68.760
Programma 6 -671.558 -107.075 -778.633
Programma 7 34.560 3.090.706 3.125.266
Overhead 787.047 0 787.047
Totaal mutaties -7.528.094 7.073.582 -454.512 N
Mutaties Reserves
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2022 -593.692 N

De belangrijkste afwijkingen zijn in onderstaande tabel samengevat:

Samenvatting
Programma Omschrijving Bedrag
1 Voorziening wachtgeld wethouders N 512.000-
2 Openbare ruimte N 205.000-
3 Minder inkomsten BUIG N 416.000-
3 Energietoeslagen N 1.288.000-
3 Tekort Ferm Werk N 1.020.000-
3 Oekraïne V 774.000
5 R. de Jagerschool BTW N 69.000-
6 Omgevingsvergunningen N 277.000-
7 Algemene uitkering - Energietoeslag V 1.045.000
7 Algemene uitkering - overig V 870.000
7 Algemene uitkering - participatie V 160.000
7 Belastingopbrengsten V 207.000
8 Minder ICT kosten V 330.000
8 Hogere opbrengsten DVO Oudewater V 133.000
1 Overig Programma 1 N 7.000-
2 Overig Programma 2 N 34.000-
3 Overig Programma 3 N 127.000-
8 Overig Programma 8 N 18.000-
Totaal N 454.000-
Terug naar navigatie - Resume

De afwijkingen worden specifieker in de programma’s toegelicht. 
De Voorjaarsrapportage sloot met een tekort ad € 39.000. De mutaties van de Najaarsrapportage geven een nadelig saldo van € 455.000. Na verwerking van deze mutaties, inclusief de reeds genomen raadsbesluiten, leiden tot een nieuw begrotingssaldo van € 594.000 negatief.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Van de geplande investeringen in 2022  is circa 51% uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan. De kolom primaire begroting is: inclusief de restantkredieten van het begrotingsjaar 2021 die nog niet besteed zijn en inclusief de hieronder opgevoerde mutaties.

Een belangrijke factor in het achterblijvende investeringsvolume is de Rembrandtbrug: dit is heel erg afhankelijk van wanneer overeenkomsten worden gesloten met eigenaren van gebouwen op het tracé van de brug en de aansluitende weg. Daarnaast betreft de investeringsachterstand voornamelijk de Wilhelminaschool, de R. de Jagerschool, brandweerkazernes en het politiekantoor.

Hoewel er in de laatste maanden van 2022 nog de nodige investeringen gedaan zullen worden, blijft het beeld dat de ambities mogelijk groter zijn dan de benodigde aanwezige capaciteit om deze investeringen te realiseren. Het is een nadrukkelijk punt van aandacht om strakker te monitoren op de realisatie van de geplande investeringen. Mogelijk heeft dit in 2023 tot gevolg dat de geplande investeringen bijgesteld moeten worden, vanwege de beschikbare capaciteit om projecten te realiseren.

 

 

Omschrijving Primaire begroting 2022 Planning 2022 Werkelijk Verplichtingen Bedrag restant tov planning
Afval en reiniging 723.355 448.355 230.055 0 218.300
Automatisering en telefonie 1.493.427 1.493.427 155.117 0 1.338.310
IBOR 10.723.343 10.413.363 5.146.591 5.172.253 94.519
Onderwijs 10.067.578 6.113.311 808.684 0 5.304.627
Overig 12.916.695 1.026.369 230.736 0 795.633
Riolering 3.622.865 2.861.698 918.614 1.005.478 937.606
Sport 1.424.261 334.755 165.561 0 169.194
Tractie 1.068.578 635.712 215.579 28.129 392.004
Verkeer 12.141.796 9.557.661 2.076.769 562.540 6.918.352
Eindtotaal 54.181.898 32.884.651 9.947.706 6.768.401 16.168.544
Planning ten opzichte van 2022 gerealiseerd 51%

(Bijstelling) Investeringen

Terug naar navigatie - Tekst aandachtspunten/risico's

Wij stellen voor de volgende kredieten aan te passen:

  Lasten Baten
Programma 2    
Aanleg busbaan    
Extra onderzoek  - verhoging lasten 29.800N  
Hogere bijdrage van de provincie - verhoging baten    29.800V

Tractie Sirius 5 st gladheidsbestrijding

De aanbesteding is gunstiger uitgevallen, krediet kan worden verlaagd,

hierdoor in 2023 lagere kapitaallasten

141.671V  

Veld 4 SCH grote renovatie o.b.v. SBR

Is niet nodig en uitgesteld tot 2026

125.000V  

Sportvelden toplaagrenovatie SCH veld 2 SBR

Is uitgesteld tot 2024, kosten verhoogd naar € 297.600

240.000V  

SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR    

Is uitgesteld tot 2025, kosten verlaagd naar € 297.600

350.000V  

Speelvoorzieningen 2022

Renovatie speelvoorziening Stormeer    

 

7.000N

 

Armaturen 2022

Vervanging armaturen Polanerbaan

 

15.000N

 

Risico Verbetering wegenstructuur Woerden

PM

 

Er ligt een claim van de aannemer voor forse kostenstijgingen, meerwerk en andere kosten.
Na juridische controle en extra check van onze huisadvocaat staan wij op het standpunt dat er geen recht is voor de aannemer om meer kosten in rekening te brengen. Het projectteam is gedeeltelijk afgeschaald voor de zaken die klaar en afgerond zijn. Maar deze kwestie blijft actieve inzet van diverse leden vragen. 
Een deel van de overschrijding (inschatting ongeveer € 60.000) wordt veroorzaakt door de juridische procedure met de aannemer, bestaande uit uren, onderzoeks- en advieskosten en advocaatkosten. Een ander deel van de overschrijding (€ 100.000)  wordt veroorzaakt door de tussentijds gestegen prijzen (kredieten worden tussentijds niet geïndexeerd).

                                  Lasten            
Programma 5  

Krediet R. de Jagerschool 

Verhogen krediet R. de Jagerschool i.v.m. hogere sloop- en nieuwbouwkosten t.l.v. krediet overige huisvesting

195.434 N

Krediet vernieuwing overige schoolgebouwen (scholenplan)

Verhogen krediet R. de Jagerschool i.v.m. hogere sloop- en nieuwbouwkosten t.l.v. krediet overige huisvesting

195.434 V

Met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid is het nodig om de aanpassingen in de kredieten te verwerken. Bij de begroting 2023-2026 worden de meerjarige gevolgen hiervan verwerkt. 

Rapportage

Terug naar navigatie - rapportage

Deze Najaarsrapportage is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2022 -2025 en de daaropvolgende Voorjaarsrapportage 2022. Wij geven per programma een samenvatting van de ontwikkelingen gedurende de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2022. 

Daarnaast rapporteren wij kort over de realisatie van de doelen. Per begrotingsprogramma geven wij op afwijkingenbasis een overzicht.