Programma 5. Onderwijs en sport

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten -96.630
Afwijkingen baten 27.870
Saldo -96.630 27.870 -68.760 N
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
BTW R. de Jagerschool -68.760 N
Leerlingenvervoer Oekraine -27.870 N
Leerlingenvervoer Oekraine 27.870 V
Totaal mutaties -96.630 27.870 -68.760 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Btw R. de Jagerschool -68.760 N
Voor de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool (inclusief peuterlokaal) hebben wij een exploitatiebudget van € 1.221.954 (inclusief btw) aan het schoolbestuur ter beschikking gesteld. Dit bedrag is gedeeltelijk opgenomen in de begroting. Tot verhoging hiervan is besloten in de Voorjaarsrapportage 2022 (€ 529.000). De extra btw- uitgaven worden in deze Najaarsrapportage 2022 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd (2022-2025, € 112.954).

Leerlingenvervoer Oekraïne budgetneutraal 0
De in Woerden wonende Oekraïners hebben in de periode maart-juli 2022 gebruikgemaakt van leerlingenvervoer. Onder andere ten behoeve van een taalklas in Utrecht en vanuit het buitengebied in Woerden. Dit nadeel wordt vergoed door een doeluitkering vanuit het Rijk en is daarom budgettair neutraal (27.870 voor- en nadeel).

Risico: SPUK IJZ 2021 en 2022
De raad heeft besloten de coronaschade van WoerdenSport in 2021 en 2022 te compenseren. 

De gemeente heeft op 9 september 2022 voor november en december 2021 een bedrag van € 85.556 ingediend voor de SPUK IJZ-regeling (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) conform de opgave van WoerdenSport. Deze regeling is bedoeld voor het dekken van de exploitatietekorten die zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De gemeente heeft voor het eerste half jaar van 2021 conform aanvraag een SPUK IJZ-uitkering van € 174.196 ontvangen. Uit de definitieve jaarcijfers 2021 van WoerdenSport blijkt dat de incidentele compensatie van de coronaschade 2021 € 390.457 bedraagt. Dat betekent dat een bedrag van € 130.705 voor rekening van de gemeente komt, mits het Rijk de aanvraag voor november en december 2021 conform aanvraag verleent. In de jaarrekening 2021 van de gemeente Woerden is voor de coronacompensatie van WoerdenSport een voorziening opgenomen ter grootte van € 261.000.

De gemeente heeft op 9 september 2022 voor januari 2022 een bedrag van € 73.651 ingediend voor de SPUK IJZ-regeling conform de opgave van WoerdenSport. WoerdenSport had aangegeven dat de voorlopige inschatting van de incidentele compensatie van de coronaschade 2022 € 270.000 zou bedragen. De raad heeft besloten om deze incidentele compensatie voor 2022 te dekken uit de Algemene Reserve en hiervoor € 270.000 te storten in de voorziening ‘Exploitatietekort Corona Sport'. Echter, eind september 2022 heeft WoerdenSport de gemeente laten weten dat de coronacompensatie op basis van het actuele resultaat tot en met augustus 2022 € 359.000 bedraagt. Als deze stijgende lijn doorzet, is het gestorte bedrag in de voorziening plus het bedrag van de SPUK IJZ-aanvraag voor januari 2022 (mits het Rijk de aanvraag voor januari 2022 conform aanvraag verleent) niet voldoende.