Programma 3. Sociaal domein

Programmadoelen

Terug naar navigatie - Programmadoelen

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning:
De effectiviteit van de verschillende ontmoetingslocaties varieert. We bekijken wat de oorzaken hiervan zijn zodat we gericht kunnen inzetten op verbetering. Daarnaast onderzoeken we hoe we de bekendheid van de organisaties in het informele veld kunnen vergroten zodat inwoners ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment ontvangen.

Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk op dorp:
Middels de inzet van buurtverbinders en het openstellen van locaties zoals de ‘Huizen van …’ wordt aan inwoners de mogelijkheid geboden naar vermogen mee te doen in hun eigen wijk of dorp. Buurtverbinders ondersteunen inwoners bij het initiëren en het tot uitvoering brengen van inwonersinitiatieven. Binnen de ‘Huizen van …’ kunnen deze initiatieven onderdak vinden.

Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving:
Alle inwoners uit het bestand op 1-10-2021 met een werkfitscore C en D zijn eind Q2 doorverwezen van Ferm Werk naar WoerdenWijzer. Vanaf 1 juli 2022 is het doorverwijzen van inwoners met een werkfitscore C en D naar WoerdenWijzer onderdeel van de reguliere werkwijze. In Q4 2022 vindt een evaluatie plaats, de raad zal hierover met een RIB worden geïnformeerd. 

Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor en volwaardig leven in Woerden:
De doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is uitgesteld tot 2024. In de tussentijd bereiden wij ons hierop voor door onderzoek uit te voeren naar de behoeften van deze doelgroep rondom (informele) ondersteuning en wonen. Ook bereidt WoerdenWijzer zich voor op de nieuwe taken rondom het indiceren van beschermd wonen.

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd:
We zijn volledig bij met de opgelegde taakstelling huisvesting statushouders over de eerste helft van 2022. Met betrekking tot de verhoogde taakstelling over de tweede helft van 2022: we hebben inmiddels 32 van de 41 statushouders gehuisvest. 

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Afwijkingen lasten -6.001.788
Afwijkingen baten 3.452.791
Saldo -6.001.788 3.452.791 -2.548.997 N
Omschrijving 2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
Minder inkomsten BUIG -415.486 N
Tekort Ferm Werk Q2 op inkomensregelingen -463.000 N
Voordeel Ferm Werk Q2 op loonkostensubsidie 11.000 V
Tekort Ferm Werk Q2 op Bbz levensonderhoud -112.000 N
Bestemmingsreserve TOZO - voor kosten BBZ light 112.000 V
Tekort Ferm Werk Q2 op bijzondere bijstand inclusief de extra kosten energietoelage -1.759.000 N
Tekort Ferm Werk Q2 op uitvoeringskosten inkomensregelingen -119.000 N
Voordeel Ferm Werk Q2 op trajectkosten 33.000 V
Tekort Ferm Werk Q2 op inburgeringstrajectkosten -60.000 N
Dekking uit SPUK 60.000 V
Tekort Ferm Werk Q2 op uitvoeringskosten inburgering -144.000 N
Dekking uit uitvoeringskosten inburgering 113.656 V
Dekking uit ondertussengroep 30.344 V
Tekort Ferm Werk Q2 op loonkosten SW bedrijf -360.000 N
Voordeel Ferm Werk Q2 op loonkosten nieuw beschut 80.000 V
Tekort Ferm Werk Q2 op overige kosten -4.000 N
Tekort Ferm Werk Q2 op overhead -381.000 N
Adm correctie: In de voorjaarsrapportage vastgestelde kosten voor de energietoeslag is opgenomen in het tekort van de Q2 rapportage Ferm Werk 471.200 V
Adm Correctie: In de voorjaarsrapportage vastgestelde inkomsten moeten in programma 7 worden opgenomen. Correctie) -471.200 N
Bestemmingsreserve TOZO - voor uitvoeringskosten FW 33.000 V
Nieuw beschut zit in de Q2 rapportage en dit bedrag geldt als dekking voor het tekort. 52.000 V
Coronagelden die in de voorjaarsrapportage 2022 zijn opgenomen kunnen voor een deel worden ingezet voor het tekort op Ferm Werk. 52.548 V
Structureel budget wordt niet gebruikt 45.000 V
Subtotaal Ferm Werk -3.194.938 N
2022 Lasten 2022 Baten Saldo voor of nadeel
GGD begrotingswijziging regulier -40.031 N
Corona Zegveld Zorgt -24.000 N
Bescherming in Beweging -15.000 N
Bescherming in Beweging 15.000 V
Investeringsfonds -15.964 N
Investeringsfonds 15.964 V
Meerkosten Corona -64.921 N
Opvang langdurend Oekraïne -1.834.658 N
Opvang langdurend Transitievergoeding 1.406.727 V
Inkomsten normbedrag Oekraïne 2.756.786 V
Opvang kortdurend Oekraïne -332.234 N
Maatschappij div Oekraïne -437.758 N
Beleid en communicatie Oekraïne -783.970
Totaal mutaties -6.001.788 3.452.791 -2.548.997 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Ferm Werk 3.194.938 N 

BUIG-budget -415.486 N
Halverwege 2022 heeft het ministerie van SZW het nader voorlopige Macrobudget 2022 gepubliceerd. De bijstelling is een tussenstand waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie zijn verwerkt. Begin oktober wordt het Macrobudget definitief vastgesteld. Voor de gemeente Woerden betekent de bijstelling een afname van € 415.486. Een daling van het macrobudget lag in de lijn der verwachtingen omdat al enkele jaren sprake was van een overschot.  
Gemeentelijke bijdrage Ferm Werk

De tussenrapportage over het eerste half jaar van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging welke voornamelijk wordt bepaald door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag omdat deze uitgaven niet in de huidige begroting waren opgenomen. De gemeente wordt hiervoor door het rijk gecompenseerd. Daarnaast zijn er financiële wijzigingen in de programma’s inkomensregelingen, SW-bedrijf en bedrijfsvoering. 
•    De uitgaven voor het programma inkomensregelingen zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal uitkeringen en een hogere gemiddelde uitkeringshoogte. De toename van het aantal uitkeringen is te wijten aan het inlopen en versnellen van de taakstelling, waardoor er in de eerste helft van 2022 71 statushouders zijn ingestroomd. Hiervan kwamen er 37 in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud.
•    De uitgaven voor het programma SW-bedrijf vallen hoger uit omdat de loonkosten van het SW-bedrijf in de primaire begroting 2022 van Ferm Werk niet goed zijn begroot. 
•    Het programma bedrijfsvoering laat een stijging zien welke veroorzaakt wordt door diverse incidentele uitgaven, zoals: wijzigingen in het MT van Ferm Werk, inhuur juridische kennis met betrekking tot media-aandacht en bijstaan Woo-verzoeken, onderzoek veilige werkomgeving, vorming verplichte voorziening verlofsparen en stijging van de energielasten. 
Een gedeelte van het financiële resultaat wordt gedekt diverse inkomsten zoals: bijdrage rijk energietoeslag, integratie-uitkering inburgering, specifieke uitkering inburgering, integratie-uitkering participatie en bestemmingsreserve Tozo.

GGD -40.031 N
De stijging wordt veroorzaakt door de toename inwoner-/kindbijdrage. Die van de inwonerbijdrage wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijging. De stijging van de kindbijdrage wordt veroorzaakt door  loon-en prijsstijging, prenataal huisbezoek en de vaccinatie voor HPV.

Corona Zegveld Zorgt -24.000 N
Dit is per abuis niet meegenomen in de budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022, wat hiermee gecorrigeerd wordt.

Bescherming in Beweging - budgetneutraal
Woerden heeft rijksmiddelen ontvangen voor een regionaal jeugdzorgproject ‘Bescherming in beweging’. Het gaat om twee bedragen:  € 75.000 en  € 215.000. Deze middelen zijn bedoeld voor de gemeenten Woerden, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Montfoort. Namens deze vijf gemeenten betaalt Woerden dit geld uit. Deze kosten zijn gelijk aan de inkomsten die de gemeente Woerden hiervoor van het Rijk krijgt: 15.000 voor- en nadeel.

Investeringsfonds - budgetneutraal
Trampoline Cattenbroekerplas. Het bedrag wordt onttrokken uit de Algemene Reserve (gelabeld budget Investeringsfonds): 15.964 voor- en nadeel.

Meerkosten Corona -64.921 N
Meerkosten 2021 Careyn Wmo (45.878). Deze factuur is ingediend na de jaarafsluiting en accountantscontrole 2021.
Meerkosten 2022 T-Zorg Wmo HH (19.043)

Opvang Oekraïne 774.893 V 
De totale kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de afgelopen maanden in beeld gebracht. Deze kosten zijn verdeeld in pijlers om het voor de organisatie overzichtelijk te houden.

   Lasten  Baten
Opvang langdurend -1.834.658 N  
Opvang langdurend transitievergoeding    1.406.727 V
Opvang kortdurend  -332.234 N   
Maatschappij -437.758 N  
Beleid en communicatie  -783.970 N   
Inkomsten uit normbedrag opvangplekken       2.756.786 V


Risico’s
Door capaciteitsgebrek in de rol van specialist BI (business intelligence) wordt de prognose onjuist gepresenteerd. Deze is niet bruikbaar om wijzigingen mee te nemen in de najaarsrapportage. Daarbij komt dat grote zorgaanbieders slecht declareren waardoor het bepalen van de juiste prognose niet haalbaar is.
Steeds meer huishoudens worden geconfronteerd met hoge energielasten die niet meer in het huishoudbudget passen. Hierdoor komen huishoudens in de financiële problemen. De Rijksoverheid werkt maatregelen uit om deze huishoudens financieel te ondersteunen. De voorwaarden van deze steunpakketten, en het effect hiervan, zijn nog niet bekend. Voorkomen moet worden dat, ondanks de steunpakketten, huishoudens vanwege gestegen energielasten in de schulden terechtkomen. Om dit te voorkomen wordt een ‘energie-crisisbudget’ beschikbaar gesteld. De voorwaarden en omvang van dit crisisbudget worden uitgewerkt en zijn mede afhankelijk van de reikwijdte en het effect van de steunpakketten van het Rijk.
Evenals huishoudens worden ook steeds meer maatschappelijke organisaties en wijkcentra geconfronteerd met hoge energielasten die niet binnen het begrote budget passen. Maatschappelijke organisaties en wijkcentra kunnen hierdoor in financiële problemen komen, wat ertoe kan leiden dat zij hun diensten in beperktere mate kunnen aanbieden of hun deuren moeten sluiten. Om dit te voorkomen wordt ook voor hen een ‘energie-crisisbudget’ beschikbaar gesteld. Ook hierbij geldt dat de voorwaarden en omvang van dit crisisbudget worden uitgewerkt en mede afhankelijk zijn van de reikwijdte en het effect van de steunpakketten van het Rijk.