Programma 8. Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -841.262 205.738 241.738 241.738 Nadeel
Afwijkingen baten 44.000 44.000 44.000 44.000 Voordeel
Saldo -797.262 249.738 285.738 285.738 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 410.000 0 0 0 Voordeel
Saldo 410.000 0 0 0 Voordeel
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Gebiedsgericht werken - 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 0.4 83.557 83.557 83.557 83.557 Voordeel
1 Versterking Team Vastgoed 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 0.4 83.557 83.557 83.557 83.557 Voordeel
1 Sociaal domein beleid 1,73 fte (Budgetneutraal - Progr. 3) 0.4 144.588 144.588 144.588 144.588 Voordeel
1 Jeugd en gezin 0,4 fte (Budgetneutraal - Progr. 3) 0.4 30.078 30.078 30.078 30.078 Voordeel
2 Vorming en opleiding - diverse teams 0.4 -81.000 Nadeel
3 Inhuur Teammanager VTH/OOV 0.4 -52.000 0 0 0 Nadeel
4 Inhuur P&O 0.4 -150.000 0 0 0 Nadeel
5 Huis op Orde 0.4 -340.000 Nadeel
6 Taskforce GRIP 0.4 -70.000 Nadeel
7 Gemeentehuis – onderhoud kantoormeubilair 0.4 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Nadeel
8 Correctie overgeheveld budget Bestuursopdracht 0.4 50.000 Voordeel
9 Aanpak Dienstverlening 0.4 -90.000 -36.000 Nadeel
10 Versterking organisatie 0.4 -350.000 Nadeel
11 Stijging energiekosten div. -90.042 -90.042 -90.042 -90.042 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -841.262 205.738 241.738 241.738 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Bijdrage (hosting Ferm Werk) 0.4 44.000 44.000 44.000 44.000 Voordeel
Totaal mutaties - baten 44.000 44.000 44.000 44.000 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Reserve organisatieontwikkeling (Huis op Orde) 0.1 92.000 Voordeel
2 Reserve organisatieontwikkeling (Huis op Orde) 0.1 248.000 Voordeel
3 Reserve organisatieontwikkeling (GRIP) 0.1 70.000 Voordeel
-
Totaal mutaties Reserves 410.000 0 0 0 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Gebiedsgericht werken - 1 fte / Versterking Team Vastgoed 1 fte / Sociaal domein beleid 1,73 fte / Jeugd en gezin 0,4 fte: Dit betreft diverse formatieve uitbreidingen zoals opgenomen in het CollegeWerkProgramma en de Begroting 2024. Deze uitbreidingen zijn begroot op programma Overhead en worden nu overgebracht naar de programma's waarop deze formatie betrekking heeft.

2. Vorming en opleiding diverse teams: Het opleidingsbudget is de laatste jaren niet meegegroeid met de toename van het aantal fte's binnen onze gemeente. Daarnaast hebben diverse teams te maken met certificeringen die periodiek herhaald moeten worden en ook uit het opleidingsbudget betaald worden. Het percentage van de loonsom per fte dat de gemeente uitgeeft aan opleidingskosten loopt dan ook achter bij het landelijk gemiddelde. Door diverse teams wordt nu incidenteel geld gevraagd voor extra opleidingskosten. Door P&O dient eerst onderzoek gedaan te worden naar de hoogte en inzet van het opleidingsbudget. In de voorjaarsrapportage 2024 zullen wij hierop terugkomen.

3. Inhuur Teammanager VTH/OOV: In het eerste deel van 2023 is een teammanager VTH/OOV ingehuurd, dit kan niet gedekt worden uit de reguliere personeelsbegroting. 

4. Inhuur P&O: Doordat vacatures niet vervuld kunnen worden en door langdurige ziekte moet er ingehuurd worden.

5. Huis op Orde: Zoals in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie bestuursopdracht' en ook in de begroting 2024 opgenomen wordt de bestuursopdracht beëindigd. Er is nog een bedrag van € 340.000 (€ 248.000 + € 92.000) benodigd voor de diverse elementen uit het organisatieplan 'Huis op Orde'. Dit wordt gedekt uit het resterende saldo van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

6. Taskforce GRIP:  Zoals in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie bestuursopdracht' vermeld is een bedrag van € 70.000 benodigd voor de activiteiten uit de Taskforce GRIP. Dit wordt gedekt uit het resterende saldo van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.

7. Gemeentehuis - onderhoud kantoormeubilair: Voor de controle en het klein onderhoud aan het kantoormeubilair is in de begroting geen budget geraamd. Hiervoor is een structureel budget nodig van € 10.000.

8. Correctie overgeheveld budget Bestuursopdracht: Ten onrechte was een budget van € 50.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit is een correctie van dat overhevelde budget en vormt een voordeel omdat de geplande uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (zie punt 5 en 6).

9. Aanpak Dienstverlening: De opdracht vanuit het bestuursakkoord (en CollegeWerkProgramma) maakt dat we met elkaar nmoeten nadenken over onze samenwerking met de inwoner en welke dienstverlening we daarbij kunnen leveren. Om heldere keuzes te kunnen maken en een betrouwbare en open overheid te zijn, is het van belang een heldere aanpak op dienstverlening te maken. Met deze aanpak beogen we kaders te schetsen waarbinnn de verschillende domeinen de door hen aangeboden diensten kunnen vormgeven (product, kwaliteit en proces). De kosten in 2023 en 2024 zijn voor de eerste fase van aanpak dienstverlening waarna een startnotitie volgt met keuzes voor de tweede (realisatie)fase.

10. Versterking organisatie: Vanuit de teamplannen is de inschatting dat voor 2023 € 1 miljoen extra nodig is, oplopend tot € 4 miljoen in 2025. Omdat werving pas in juli kan starten en de start van nieuwe medewerkers dan op zijn vroegst pas in september valt, is gekozen om voor 2023 1/3 deel van dit budget op te nemen, dus € 350.000.

11. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

Baten

1. Bijdrage (hosting Ferm Werk): De werkzaamheden voor FermWerk nemen toe, waardoor de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt verhoogd.