Programma 5. Onderwijs en Sport

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -2.124.238 -999.761 -437.229 -334.537 Nadeel
Afwijkingen baten 1.444.380 657.641 416.541 313.849 Voordeel
Saldo -679.858 -342.120 -20.688 -20.688 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Kalsbeek College Onderwijshuisvesting, kosten semi-permanente huisvesting 4.2 -50.820 -101.640 Nadeel
2 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (Budgetneutraal - zie ook Baten) 4.3 -502.834 -336.100 -95.000 Nadeel
3 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (Budgetneutraal - zie ook Baten) 4.3 -620.000 Nadeel
4 Leerlingenvervoer 4.3 -85.984 -189.292 Nadeel
5 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne (leerlingenvervoer) 4.3 -27.870 Nadeel
6 Uitgaven aan Kadaster en notaris 4.3 -15.000 Nadeel
7 Sportakkoord 5.1 -33.285 -33.284 -33.284 -25.592 Nadeel
8 Onderzoek toekomst zwembaden 5.2 -50.000 50.000 Nadeel
9 Verhogen subsidie Woerden Sport 5.2 -92.972 -92.972 -92.972 -92.972 Nadeel
10 Woerden Sport 2023 5.2 -300.000 Nadeel
11 Nabetaling energiekosten gymzaal Goudenregenstraat 5.2 -49.000 Nadeel
12 Renovatie Schulenburch 5.2 -113.500 -113.500 -33.000 -33.000 Nadeel
13 Kinderopvang (Budgetneutraal - verschuiving van programma 4) 6.1 -123.611 -123.611 -123.611 -123.611 Nadeel
14 Stijging energiekosten div. -59.362 -59.362 -59.362 -59.362 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -2.124.238 -999.761 -437.229 -334.537 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (Budgetneutraal - zie ook Lasten) 4.3 502.834 336.100 95.000 Voordeel
2 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (Budgetneutraal - zie ook Lasten) 4.3 620.000 Voordeel
3 Brede SPUK combinatiefuncties 5.1 229.152 229.148 229.148 229.148 Voordeel
4 Brede SPUK lokaal sportakkoord 5.1 33.285 33.284 33.284 25.592 Voordeel
5 Huurindexatie Woerden Sport 5.2 59.109 59.109 59.109 59.109 Voordeel
Totaal mutaties - baten 1.444.380 657.641 416.541 313.849 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Kalsbeek College Onderwijshuisvesting, kosten semi-permanente huisvesting: Betreft het langer in stand houden van het zogenoemde bruggebouw. Er wordt onderzocht of het voordeliger is om het gebouw te kopen, dit is afhankelijk van het geprognotiseerde leerlingenaantal en besluit in het consensusoverleg. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van lease voor een extra schooljaar. In de begroting 2023 zijn de leasekosten opgenomen tot 1 september 2023.  Voor het verlengen van de leaseovereenkomst 1 sept 2023 - 1 sept 2024 is budget nodig van € 152.460 incl. btw. 

2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Budget wordt opgehoogd conform collegevoorstel. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

3. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Budget voor uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

4. Leerlingenvervoer: Leerlingenvervoer volgt de NEA indexering: 13,7% ipv 6,2%. De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Verder is er vanaf de start van schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden om in verband met het landelijke chauffeurstekort duurdere onderaannemers in te zetten. Dit wordt doorgezet in 2023-2024.

5. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne: Dit betreft de kosten voor leerlingvervoer van Oekraïense vluchtelingen. Hier tegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang in programma 3.

6. Uitgaven aan Kadaster en notaris: Er is een wetswijziging geweest waarbij de scholen op eigendom van de besturen dienen te komen. In Woerden was dat bij een aantal scholen nog niet gedaan. Dat vindt nu plaats. 

7. Sportakkoord: Voor de invulling van het sportakkoord wordt in 2023 een plan gemaakt. De inhoud wordt bepaald door de inkomsten uit de Brede SPUK-regeling. De rijksbijdrage voor het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein en wordt met deze mutatie toegekend aan het betreffende taakveld.

8. Onderzoek toekomst zwembaden: In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden van € 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024. Om dit onderzoek te versnellen heeft de raad op 21 december 2022 ingestemd om de kosten van het onderzoek helemaal in 2023 te nemen. De jaarschijf 2024 wordt dus verplaatst naar 2023.

9. Verhogen subsidie Woerden Sport: De subsidie van WoerdenSport voor 2023 is conform overeenkomst geïndexeerd met 14,5%. De gemeentelijke begroting is voor 2023 geïndexeerd met 6,2%, het verschil wordt nu bijgeraamd. De huur van Woerden Sport aan de gemeente wordt ook met 14,5% geïndexeerd (zie baten).

10. Woerden Sport 2023: WoerdenSport heeft bij de gemeente aangegeven dat de onzekerheden rond de energieprijzen, de economische ontwikkelingen (incl. de gevolgen van inflatie), de krapte op de arbeidsmarkt en veranderd beweeggedrag na covid-19 direct invloed hebben op de financiële resultaten voor 2023 en dat WoerdenSport deze niet binnen de bestaande exploitatie voor 2023 kan opvangen. WoerdenSport heeft de gemeente gevraagd hiervoor een compensatieregeling te realiseren. Om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen heeft het college besloten om WoerdenSport voor 2023 een aanvullende bijdrage van € 300.000 te verlenen. De raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

11. Nabetaling energiekosten gymzaal Goudenregenstraat: De Willem van Oranjeschool en de aangebouwde gymzaal hebben 1 gezamenlijke energieaansluiting voor gas en elektra. De energieaansluiting staat op naam van schoolbestuur SPCO. Het schoolbestuur heeft de afgelopen jaren verzuimd de energiekosten bij de gemeente in rekening te brengen. Voor de periode 2017-2022 is er een achterstallige betaling te voldoen van € 49.000.

12. Renovatie Schulenburch: We willen het initiatief van de Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis Kamerik op een passende wijze kunnen begeleiden en faciliteren bij het maken van plannen voor renovatie of nieuwbouw van de Schulenburch, en de daadwerkelijke realisatie van deze plannen. Hiervoor zijn middelen nodig voor ambtelijke capaciteit en onderzoek van € 80.500 in zowel 2023 en 2024) en een extra subsidie voor de exploitatie van € 33.000 totdat de Schulenburch is gerenoveerd.

13. Kinderopvang: Verschuiving van programma 4 naar programma 5.

14. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

Baten

1.  Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Budget wordt opgehoogd conform collegevoorstel. Budgettair neutraal (Woerden programma Onderwijs).

2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Van het Rijk ontvangt Woerden € 558.392 aan middelen ten behoeve van de uitvoer van het Onderwijsachterstandenbeleid. De rest van de benodigde middelen is overgedragen uit eerdere jaren.  

3. Brede SPUK combinatiefuncties: De rijksbijdrage van combinatiefuncties is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld.

4. Brede SPUK lokaal sportakkoord: De rijksbijdrage van het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld. 

5. Huurindexatie WoerdenSport: In de begroting is voor alle huuropbrengsten gerekend met een indexering van 6,2%. Omdat voor WoerdenSport de indexering van de huur gekoppeld is aan de indexering van de subsidie (beide 14,5%) wordt ook de huuropbrengst hoger.

Opgave: Zorgzame samenleving

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.1 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar (tevens link naar programma 3).

5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (tevens link naar programma 3 en 4).

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Terug naar navigatie - 5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de inventarisatie van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast wordt lopende dit jaar gestart met een integraal accommodatiebeleid. De werksessies van de Maatschappelijke Agenda zijn hierin richtinggevend.  

Inspanningen

Terug naar navigatie - 5.2.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit (tevens link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Terug naar navigatie - 5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Terug naar navigatie - 5.3.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO overleg (consensusoverleg) (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen