Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -623.739 -598.139 -498.139 -498.139 Nadeel
Afwijkingen baten 0 0 0 0
Saldo -623.739 -598.139 -498.139 -498.139 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Donatie slachtoffers aardbeving Turkije (Budgetneutraal - Progr. 7) 0.1 -25.000 0 0 0 Nadeel
2 Accountantskosten 0.1 -29.000 -24.000 -24.000 -24.000 Nadeel
3 Regionale samenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2) 0.1 -56.580 -56.580 -56.580 -56.580 Nadeel
4 Inzet OOV (Oekraïne) 1.1 -31.200 0 0 0 Nadeel
5 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 1.1 -239.400 -363.000 -363.000 -363.000 Nadeel
6 Piketfunctionaris 1.1 -14.000 -8.000 -8.000 -8.000 Nadeel
7 VTH frictiekosten 1.2 -80.000 0 0 0 Nadeel
8 Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026 1.2 -30.000 0 0 0 Nadeel
9 VNG-Jaarcongres 2024 3.4 -72.000 -100.000 0 0 Nadeel
10 Stijging energiekosten div. -46.559 -46.559 -46.559 -46.559 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -623.739 -598.139 -498.139 -498.139 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten 0 0 0 0
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Donatie slachtoffers aardbeving Turkije: Donatie aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij het opgehaalde bedrag van betrokken inwoners door de gemeente werd verdubbeld. Door de raad is reeds ingestemd met deze donatie. Dekking komt vanuit de stelpost raadsinitiatieven in programma 7.

2. Accountantskosten: De accountantskosten zijn meerjarig hoger dan begroot. Het meerjarig effect is hierom opgenomen. De kosten zijn opgebouwd uit de vaste prijs per jaar en een stelpost voor meerwerk, mede omdat het aantal specifieke uitkeringen steeds groter wordt. Het meerwerk is op voorhand niet bekend en zal op nacalculatie kunnen afwijken van het gebudgetteerde.

3. Regionale samenwerking Groene Hart: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. De uitgaven van dit budget zijn gelegen in de gemeentelijke samenwerking met Alphen en Gouda en worden daarom verplaatst van programma 2 naar programma 1. 

4. Inzet OOV: Inzet inhuur voor Openbare Orde en Veiligheid ten behoeve van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

5. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU): Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2023 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: € 266.000 voor Woerden. De verdeelsleutel is 90%-10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen. Het meerjarig effect is tevens meegenomen.

6. Piketfunctionaris: Langdurige crisisinzetten bij o.a. Corona en Oekraïne hebben aangetoond dat er structurele extra investeringen ad € 8.000 per jaar nodig zijn om ervoor te zorgen dat we voldoende crisisfunctionarissen behouden die allemaal voldoende opgeleid, getraind en geoefend zijn. Door de plaatsing van twee laadpalen voor mobiliteit piketfunctionarissen zijn de kosten in 2023 eenjarig hoger.

7. VTH frictiekosten: Noodzakelijk budget voor frictiekosten bij team VTH in verband met het aangaan van vaststellingsovereenkomsten. De vaststellingsovereenkomsten zijn reeds aangegaan.

8. Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026: Iedere vier jaar wordt een Integraal VeiligheidsPlan (IVP) opgesteld, waarin we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe we samenwerken aan een veilig en leefbaar Woerden en wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. In het plan zijn kosten voor het lopende jaar meegenomen voor de prioriteit ondermijning, om de controles op ondermijning te kunnen uitvoeren en informatiegestuurd te werken in het restant van dit jaar.

9. VNG-Jaarcongres 2024: In 2024 wordt het VNG-Jaarcongres georganiseerd door de drie gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. De bijdrage per gemeente is op € 100.000 gesteld waarmee de verschillende onderdelen van het programma zullen worden bekostigd. Voor het inrichten én de uitvoering van de projectorganisatie is aanvullend budget benodigd. Onderliggend is er sprake van een vrijgevallen budget in 2022 van € 72.000 voor de regionale samenwerking Groene Hart dat ten gunste kwam van het jaarrekeningresultaat 2022. Het voorstel is om dit overschot in 2023 in te zetten. Naast deze bijdrage is ook een interne projectleider nodig. De kosten hiervan worden ingeschat op € 25.000 voor 2023 en € 50.000 voor 2024. Deze kosten voor een interne projectleider worden niet financieel meegenomen, omdat deze naar verwachting gedekt kunnen worden binnen programma 1.

10. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig.

1.3 Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

1.4 Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Terug naar navigatie - 1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.

Terug naar navigatie - 1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.

Omschrijving (toelichting)

3a: 6.2.1.3 (Woningbouw Harmelen)
3b, c, d: 3.1.2.3 (Schulenburch, toekomst Milandhof i.c.m. nieuwbouw Joraïschool, ontmoetingsplek in Staatsliedenkwartier)
3e: 6.1.1.2 (Winkelcentrum Tournoysveld). 5.1.1.2 (Cruijff-court)
3f: 4.5.1.2 (recreatie-eiland Cattenbroekerplas)
3g: 2.1.3.2 (Orakelplein opknappen)
3h: 2.4.2.1 (parkeerproblematiek Bloemen- en Bomenbuurt)

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Terug naar navigatie - 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.6 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief. 

1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente 

1.8 De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9 De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Terug naar navigatie - 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Terug naar navigatie - 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Terug naar navigatie - 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Terug naar navigatie - 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Terug naar navigatie - 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen