Programma 3. Sociaal domein

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -7.285.937 -3.065.645 -3.039.645 -2.897.905 Nadeel
Afwijkingen baten 6.636.560 496.188 496.188 354.448 Voordeel
Saldo -649.377 -2.569.457 -2.543.457 -2.543.457 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 50.000 0 0 0 Voordeel
Saldo 50.000 0 0 0 Voordeel
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Vluchtelingen/statushouders 6.1 -350.000 PM PM PM Nadeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten 6.6 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Nadeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten 6.71a 32.000 32.000 32.000 32.000 Voordeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten div. -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 Nadeel
2 Indexatie Jeugd-maatwerkproducten div. -1.679.000 -1.679.000 -1.679.000 -1.679.000 Nadeel
2 Indexatie Wmo B-maatwerkproducten div. -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 Nadeel
3 SVMN 6.82 -278.556 -278.556 -278.556 -278.556 Nadeel
4 Zegveld Zorgt 6.1 -20.000 -20.000 6.000 6.000 Nadeel
5 Inkoop Monitoring Utrecht West 6.2 -45.430 -45.430 -45.430 -45.430 Nadeel
6 Strategische heroriëntatie (Enveloppe Minimabeleid) 6.3 -50.000 Nadeel
7 Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding, Enveloppe WSW en Enveloppe arbeidsparticipatie) 6.4 -90.000 Nadeel
7 Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding, Enveloppe WSW en Enveloppe arbeidsparticipatie) 6.5 -50.000 Nadeel
8 Gebiedsgericht werken - 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 6.1 -83.557 -83.557 -83.557 -83.557 Nadeel
9 Versterking Sociaal domein beleid 1,73 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 6.1 -144.588 -144.588 -144.588 -144.588 Nadeel
9 Versterking Jeugd en gezin 0,4 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 6.72 -30.078 -30.078 -30.078 -30.078 Nadeel
10 Praktijkondersteuners huisarts (POH) (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.1 98.720 98.720 98.720 98.720 Voordeel
10 Praktijkondersteuners huisarts (POH) (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.2 -98.720 -98.720 -98.720 -98.720 Nadeel
10 Onderzoek (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.1 30.000 30.000 30.000 30.000 Voordeel
10 Onderzoek (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.2 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Nadeel
10 Uitbreiding piket (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.1 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 Nadeel
10 Uitbreiding piket (Taakveldverschuiving - budgetneutraal) 6.2 85.000 85.000 85.000 85.000 Voordeel
11 SPUK GALA ('Brede SPUK') (Budgetneutraal - zie baten) n.t.b. -504.134 -496.188 -496.188 -354.448 Nadeel
12 Beschermd wonen - Regiobudget (Budgetneutraal - zie baten) 6.81 -331.722 Nadeel
13 Investeringsfonds (Budgetneutraal - zie reserves) 6.1 -50.000 Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 6.1 -1.184.824 Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 6.2 -174.200 Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 6.3 -1.811.600 Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 7.1 -20.000 Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne n.t.b. -100.000 Nadeel
15 Stijging energiekosten div. -12.248 -12.248 -12.248 -12.248 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -7.285.937 -3.065.645 -3.039.645 -2.897.905 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Rijksbijdrage - opvang vluchtelingen Oekraïne 6.3 5.800.704 Voordeel
2 Beschermd wonen - Regiobudget (Budgetneutraal - zie lasten) 6.81 331.722 Voordeel
3 SPUK GALA ('Brede SPUK') (Budgetneutraal - zie lasten) n.t.b. 504.134 496.188 496.188 354.448 Voordeel
Totaal mutaties - baten 6.636.560 496.188 496.188 354.448 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Onttrekking aan Algemene Reserve (investeringsfonds) 0.10 50.000 Voordeel
Totaal mutaties Reserves 50.000 0 0 0 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Vluchtelingen/statushouders: Verwacht wordt dat er voor € 300.000 aan personeelskosten en € 50.000 aan andere kosten zal worden gemaakt. Voor 2024 zal ook een bedrag nodig zijn, hier wordt nog op teruggekomen.

2. Indexatie voor Wmo-maatwerkproducten en jeugd-maatwerkproducten: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023.  In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.1 opgenomen.

De indexatiepercentages zijn:

 • Wmo-hulpmiddelen: 13,11%
 • Wmo Huishoudelijke Hulp: 10%
 • Wmo Vervoer (regiotaxi): 13,7%
 • Jeugd (inclusief pleegzorg): gemiddeld 8,12%
 • Wmo Begeleiding: gemiddeld 6,93%.

3. SVMN: Voor kinderen uit Woerden is er geen speciaal onderwijs in de regio. Zij kunnen terecht in de regio’s Utrecht, Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht. Vanuit cijfers uit de regio Lekstroom weten we dat een cruciaal gedeelte van het jeugdzorgdbudget gaat naar kinderen in het speciaal onderwijs. Zij moeten vaak onnodig lang wachten op inzet van jeugdhulp omdat elke gemeente een andere manier van aanvragen heeft en andere contractuele afspraken heeft met aanbieders. Daarnaast lopen (V)SO’s ertegenaan dat er een groot aantal hulpverleners in school rondloopt, wat veel onrust en inefficiëntie geeft. Lokale teams lopen ertegenaan dat inzet van jeugdhulp op school niet altijd afgestemd is met andere inzet van zorg in de rest van het gezin. Bovenregionaal werken we mee als Utrecht West aan een voorstel voor collectieve financiering van jeugdhulp in speciaal onderwijs om te zorgen dat het leerproces van kinderen in speciaal onderwijs niet stagneert door te laat of inefficiënt inzetten van jeugdhulp.

4. Zegveld Zorgt: Het project Zegveld Zorgt loopt tot en met 2024. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar in de begroting en werd elk jaar overgeheveld. De budgetoverheveling is van 2022 naar 2023 niet gedaan voor een bedrag van € 40.000. 

5. Inkoop Monitoring Utrecht West: De begroting van IMUW is gestegen, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.

6. Strategische heroriëntatie (Enveloppe Minimabeleid): In de Strategische Heroriëntatie is deze bezuiniging opgenomen. Op basis van de Motie - Minimabeleid wordt deze taakstelling nu voor 2023 geschrapt. De afweging om deze bezuiniging eventueel structureel te schrappen wordt gemaakt bij de Kadernota 2024.

7. Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding / WSW / Arbeidsparticipatie)

Enveloppe SW dagbesteding: 
Voor de enveloppe SW dagbesteding geldt hetzelfde. Voor de 12 medewerkers die dagbesteding verrichten, zou het dienstverband via een herindicatie ‘ondergrens’ kunnen worden beëindigd. De praktijk leert dat betrokkenen niet geneigd zijn hieraan mee te werken. Dit nog buiten het feit dat er dan voor deze mensen een andere vorm van maatschappelijke participatie georganiseerd dient te worden.

Enveloppe Wsw
Ferm Werk heeft geen beleid wat betreft het actief sneller afbouwen van de SW-populatie. Op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening kan versnelde afbouw alleen plaatsvinden door herindicaties te versnellen en aan te tonen dat een medewerker (door toename van zijn/haar beperkingen) niet meer in staat is betaald werk te verrichten onder aangepaste omstandigheden. Het naar voren halen van een herindicatie kan alleen als betrokkene daar zelf mee instemt of als sprake is van dertien weken ziekte. Aantonen dat de medewerker niet meer goed functioneert, vraagt om onderzoek en bijv. het overleggen van medische gegevens. De ervaring leert dat zonder medewerking van betrokkene het nauwelijks lukt de indicatie te laten intrekken door het UWV. Betrokkenen zijn niet geneigd mee te werken gezien de (financiële) gevolgen.

Enveloppe Arbeidsparticipatie
Het budget arbeidsparticipatie wordt besteed aan alle kosten, buiten uitvoeringskosten, die worden gemaakt in het kader van de arbeidsinschakeling van de inwoner (reiskostenvergoeding, training of scholing, externe trajecten, medische keuring, jobcoaching, etc.). De gevraagde en toegekende financiële injectie in de intensivering van de dienstverlening voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders vergt een toereikend budget arbeidsparticipatie, zodat de mogelijkheden tot meedoen naar vermogen optimaal kan worden benut. Bovendien past een verdere bezuiniging niet bij de gewenste samenwerking met partijen als Cor Werkt Beter en de Terugwinning. Deze partijen worden immers betaald uit dit budget.

8. Gebiedsgericht Werken - 1 fte: In de programmabegroting is uitbereiding van het gebiedsgericht werken met 1 fte opgenomen. Alle fte-uitbreidingen waren in eerste instantie begroot op programma Overhead en worden nu verdeeld naar de verschillende programma's. Dit is dus een budgetneutrale verschuiving van programma Overhead naar programma 3. 

9. Versterking Sociaal domein beleid 1,73 fte en Jeugd en Gezin 0,4 fte: De fte's die samenhangen met de organisatieversterking (€ 825.000) zijn nu verdeeld over de verschillende programma's. Daaronder valt ook de uitbreiding van Sociaal Domein Beleid met 1,73 fte en Jeugd en Gezin met 0,4 fte. Dit is een omzetting van programma Overhead naar programma 3 (budgetneutraal).

10. Praktijkondersteuners huisarts (POH) / Onderzoek / Uitbreiding Piket: Dit betreft budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende taakvelden binnen programma 3.

11. SPUK GALA: Via de SPUK GALA (Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) stelt het Rijk middelen beschikbaar voor een groot aantal beleidsterreinen. De kosten hiervan worden via deze begrotingswijziging opgenomen. De bijbehorende rijksbijdragen zijn onder de baten opgenomen. De SPUK GALA heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Terugdringen gezondheidsachterstanden
 • Kansrijke start
 • Mentale gezondheid
 • Aanpak overgewicht en obesitas
 • Valpreventie
 • Leefomgeving
 • Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcohol-problematiek
 • Versterken sociale basis
 • Mantelzorg
 • Eén tegen eenzaamheid
 • Welzijn op recept
 • Versterking kennis- en adviesfuncties GGD
 • Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

12. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.

13. Algemene Reserve (investeringsfonds): Betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project ‘De Koe’ en een nieuw project ‘Cruijff Court’ waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen. 

14. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne: Dit betreft de kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in De Bleek en de Stadspoort en bijbehorende kosten. Hier tegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang.

15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

Baten

1. Rijksbijdrage - opvang vluchtelingen Oekraïne: De rijksbijdrage betreft een normbedrag o.b.v. € 83 per opvangplek per dag. Per saldo verwachten wij ruim € 2 miljoen euro over te houden op het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

2. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.

3. SPUK GALA:  Zie toelichting 11 bij de lasten. Per saldo is dit budgetneutraal.

Onttrekkingen reserves

Algemene Reserve (investeringsfonds): Deze onttrekking betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project ‘De Koe’ en een nieuw project ‘Cruijff Court’ waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen. 

Opgave: Zorgzame samenleving

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben een gemeenschappelijk beeld van de visie en koers binnen het brede Sociaal Domein voor de komende jaren en geven daar gezamenlijk uitvoering en sturing aan. De inwoner staat hierin centraal.

3.2 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

3.3 Alle inwoners krijgen kwalitatief goed passende zorg en ondersteuning, ongeacht achtergrond, leefstijl en identiteit. 

3.4 Nieuwkomers krijgen een warm welkom en voelen zich snel thuis in Woerden zodat zij naar vermogen mee kunnen doen.

3.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.

Terug naar navigatie - 3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.

Terug naar navigatie - 3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Terug naar navigatie - 3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de inventarisatie van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast wordt lopende dit jaar gestart met een integraal accommodatiebeleid. De werksessies van de Maatschappelijke Agenda zijn hierin richtinggevend.  

Inspanningen

3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in 2022 plaatsgevonden. We kunnen daarom op dit moment nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn. Omdat we extra inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid is de verwachting echter wel dat de cijfers weer omhoog gaan. De cijfers worden in de loop van 2024 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomt van de monitor Sociale Kracht geïnformeerd.

Inspanningen

3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020

Terug naar navigatie - 3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).

Terug naar navigatie - 3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wegens technische problemen bij Ervaringwijzer is momenteel geen goed beeld te geven over de ervaring van de geboden ondersteuning. De komende periode wordt door Ervaringwijzer een verbeterslag gemaakt. 

Inspanningen

3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Terug naar navigatie - 3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.6 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten.

3.8 Ook inwoners met een kleine portemonnee  kunnen sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).

Terug naar navigatie - 3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.

Terug naar navigatie - 3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.

Terug naar navigatie - 3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen