Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -1.292.952 -730.979 -565.706 -105.700 Nadeel
Afwijkingen baten 1.480.232 671.101 510.828 50.822 Voordeel
Saldo 187.280 -59.878 -54.878 -54.878 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Economisch actieplan, thema dienstverlening 3.1 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000 Nadeel
2 Nabetaling energiekosten brede school Schilderskwartier 4.3 -35.000 Nadeel
3 Cultuurhistorische waardenkaart met cultuurhistorische polderbeschrijvingen 5.5 -28.600 Nadeel
4 Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (Budgetneutraal - zie baten) 5.6 -50.822 -50.822 -50.822 -50.822 Nadeel
5 Klompenpaden, objectbewegwijzering en kukele-boe 5.7 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Nadeel
6 Beheer Cattenbroekerplas 5.7 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Nadeel
7 Kinderopvang (Budgetneutraal - verschuiving naar programma 5) 6.1 123.611 123.611 123.611 123.611 Voordeel
8 Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering) (Budgetneutraal - zie baten) 7.4 -565.883 Nadeel
9 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (CDOKE2023) (Budgetneutraal - zie baten) 7.4 -443.880 -451.643 -460.006 Nadeel
10 Vrijval budgetoverheveling Klimaatgelden 7.4 336.758 Voordeel
11 Vouchers isolatiemaatregelen provincie (Zie ook baten) 7.4 -150.000 Nadeel
12 Regeling lokale aanpak isolatie (Budgetneutraal - zie baten) 7.4 -295.647 -168.636 Nadeel
13 Aanpassing begroting ODRU 2023 7.4 -84.472 -84.472 -84.472 -84.472 Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 3.1 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 3.4 20.000 20.000 20.000 20.000 Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 3.4 30.000 Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 3.4 50.000 50.000 50.000 50.000 Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 5.7 -30.000 Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP 5.7 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Nadeel
15 Stijging energiekosten div. -40.017 -40.017 -40.017 -40.017 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -1.292.952 -730.979 -565.706 -105.700 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (Budgetneutraal - zie lasten) 5.6 50.822 50.822 50.822 50.822 Voordeel
2 Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering) (Budgetneutraal - zie lasten) 7.4 565.883 Voordeel
3 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage rijk (CDOKE2023) (Budgetneutraal - zie lasten) 7.4 443.880 451.643 460.006 Voordeel
4 Vouchers isolatiemaatregelen provincie (Zie ook lasten) 7.4 124.000 Voordeel
5 Regeling lokale aanpak isolatie (Budgetneutraal - zie lasten) 7.4 295.647 168.636 Voordeel
Totaal mutaties - baten 1.480.232 671.101 510.828 50.822 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Economisch actieplan, thema dienstverlening: Gemeente Woerden werkt samen met Ondernemend Woerden aan de uitvoering van het Economisch Actieplan 2022-2026 (hierna: EAP). De raad heeft het EAP op 30 maart 2023 vastgesteld. Ter verbetering van de samenwerking met Ondernemend Woerden en in het belang van een goed werkend communicatiesysteem (zie EAP p. 21) zijn wij voornemens om in 2023 ‘Chainels’ aan te schaffen. Het budget (investeringskosten) betreft circa € 15.000 per jaar voor twee jaar, daarna structureel. ‘Chainels’ biedt alle tools om de communicatie tussen ondernemers en gemeente online te beheren. Hiermee kan de gemeente met alle ondernemers communiceren. Na het bestuurlijk overleg Ondernemend Woerden van 3 juli 2023 zal een besluit volgen of wij dit communicatiesysteem gaan aanschaffen.

2. Nabetaling energiekosten brede school Schilderskwartier: De gebruikers van de brede school (twee scholen, gymzaal, maatschappelijk vastgoed) hebben één gezamenlijke energieaansluiting voor gas en elektra, op naam van schoolbestuur SPCO. Het schoolbestuur heeft in de jaren 2020-2022 verzuimd de energiekosten bij de SGBW en de gemeente in rekening te brengen. Voor de afgelopen jaren is er een achterstallige betaling te voldoen van € 35.000. 

3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen: Ter onderbouwing van de Omgevingswet is een aantal bouwstenen uitgewerkt, waaronder de cultuurhistorische waardenkaart. Na deze uitwerkingen constateren we een leemte in de kwalitatieve waardering van het landschap in de vorm van belevingswaarden: hoe ervaart men de polder en wat raak je kwijt als je besluit om het landschap te veranderen. Dit inzicht is nodig om betere afwegingen te kunnen maken, o.a. binnen de omgevingsvisie en de energietransitie over waar wel/geen windmolens, zonnepanelen etc. zouden kunnen komen en waarom. De belevingswaarden moeten in 2023 uitgewerkt worden om ze voor 1 januari 2024 geïmplementeerd te hebben in het omgevingsprogramma en omdat de eerste afwegingen voor energietransitie op korte termijn opgesteld worden.

4. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Gemeenten ontvangen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Hiervoor ontvangt de gemeente een uitkering (budgettair neutraal)

5. Klompenpaden, objectbewegwijzering en Kukele-boe: De gemeente Woerden heeft drie populaire klompenpaden tussen Woerden en Kamerik, die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Contracten met de grondeigenaren en met Landschap Erfgoed Utrecht zijn herzien en de bijdrage aan het Steunfonds is verhoogd met € 5.000. Het Steunfonds wordt gebruikt voor onder andere beheer, onderhoud en promotie van de klompenpaden. De gemeente heeft bruine borden laten plaatsten voor toeristische objectbewegwijzering en betaalt daar jaarlijks huur voor (€ 5.000), inclusief beheer/onderhoud, schadeherstel en herplaatsing bij diefstal. De subsidie voor Stadsboerderij Kukele-boe wordt in 2023 en 2024 verhoogd naar € 17.200 resp. € 21.000 voor kwaliteitsverbeteringen. Hiervoor is extra budget van ongeveer € 4.000 nodig.

6. Beheer Cattenbroekerplas: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het beheer van de Cattenbroekerplas. Dit staat begroot op programma 6, maar hoort onder programma 4 (budgetneutraal in 2023). Daarnaast wordt voorzien dat de beheerlasten, vooruitlopend op overdracht aan een exploitant, in 2024 nog doorlopen (nadeel vanaf 2024).

7. Kinderopvang: Verschuiving van programma 4 naar programma 5.

8. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Gemeenten hebben een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Te denken valt hierbij aan een breed scala aan maatregelen zoals inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van cv-systemen, kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, maar ook voor een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag. 

9. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (SPUK CDOKE2023): Voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord ontvangen gemeenten vanaf 2023 tot en met 2025 een aantal gegarandeerde bedragen (respectievelijk € 888.880, € 896.943 en € 905.006) via de SPUK CDOKE2023 (Specifieke Uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Dit is vermeld in de StaatsCourant van 17 februari 2023. Voor de jaren na 2026 zijn ook bedragen toegezegd maar daarvan is de hoogte nog niet bekend. In 2022 ontvingen we de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering, vanaf 2023 via een specifieke uitkering. Bij de Strategische Heroriëntatie is door de raad besloten dat de uitgaven voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor minimaal € 445.000 gedekt dient te worden door het Rijk. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag. 

10. Vrijval budgetoverheveling Klimaatgelden: Bij de budgetoverheveling in december 2022 is een bedrag van € 336.000 overgeheveld naar 2023 voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Omdat in 2023 weer nieuwe budgetten toegekend zijn, onder andere via de SPUK CDOKE 2023, is de verwachting dat dit bedrag niet besteed zal worden. Daarom kan dit vrijvallen.

11. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Van de provincie wordt subsidie ontvangen voor het verstrekken van 100 vouchers, het maken van een inventarisatie van de doelgroep en projectcoördinatie. Van deze kosten is € 124.000 subsidiabel.

12. Regeling lokale aanpak isolatie: Het Rijk heeft aangekondigd middelen vrij te maken voor lokale isolatiemaatregelen. Voor maximaal 318 woningen ontvangt de gemeente gemiddeld € 1.460 per woning. Dit mag vrij ingezet worden voor financiële ondersteuning voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen of ontzorging van bewoners en voor uitvoeringskosten van de gemeente. Daarbij kan ook een aanpak voor doe-het-zelfmaatregelen gehanteerd worden of aangesloten worden bij bewonersinitiatieven. Hiertegenover ramen wij eenzelfde bedrag als uitgave.

13. Aanpassing begroting ODRU 2023: Vanwege een wijziging in het tarief en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de ODRU is de verwachting dat de deelnemende gemeenten meer moeten bijdragen, voor Woerden gaat het om een bedrag van € 111.560 (zie ook raadsvoorstel D/23/095186). Daarnaast is in verband met uitstel van de Omgevingswet minder nodig aan uitvoeringskosten (- € 27.088).

14. Verschuiving taakvelden: In de begroting is een aantal budgetten toebedeeld aan taakveld 3.4 Economische promotie. Deze behoren onder de taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 3.1 Economische ontwikkeling te staan (Agenda Toerisme & Recreatie).

15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

Baten

1. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Uitkering aan gemeenten om per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken uit te voeren.

2. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Dit is de bijdrage van het Rijk voor maatregelen energiearmoede (zie Lasten).

3. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (CDOKE2023): Dit is de bijdrage van het Rijk voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (zie Lasten).

4. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Dit is de bijdrage van de provincie (zie Lasten).

5. Regeling lokale aanpak isolatie: Dit is de bijdrage van het Rijk voor de lokale aanpak isolatie (zie Lasten).

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.

4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

 

 

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

4.9 Transitie Landelijk gebied.

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is een startnotitie opgesteld. Echter in verband met prioritering ligt dit stil. 

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op 17 mei 2023 is in een themasessie gesproken met de raad over de inhoud van de plattelandsagenda. Op dit moment is nog niet goed in te schatten of de financiering van de plattelandsagenda rond komt. De intentie was om dit volledig met externe financiering van de provincie te realiseren. 

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh.

4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Terug naar navigatie - 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inwoners en bedrijven en organisaties zijn door gebrek aan communicatiecapaciteit beperkt  geïnformeerd over energie besparen en subsidies.  Er is budget beschikbaar om capaciteit uit te breiden.  

Inspanningen

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Acties om inwoners in slecht geïsoleerde woningen te helpen worden voorbereid en zullen worden uitgevoerd in aanvulling op het Noodfonds Energiearmoede. Warmtenet verkenningen staan gepland voor 2024 mits voldoende personele capaciteit beschikbaar is.

Inspanningen

4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is regelmatig overleg over samenwerking tussen de diverse organisaties en de gemeente om de energietransitie verder te brengen.

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

1.    De urgentie van deze opdracht is groter geworden, terwijl door personeelskrapte onvoldoende capaciteit is om dit probleem aan te pakken.
2.    Door het optreden van netcongestie, kunnen nieuwe zonnevelden en windparken tot 2029 niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken kunnen (deels) geen stroom afnemen. Hierdoor loopt het opleveren van bouwprojecten in de gemeente vertraging op. Dit maakt het vinden van oplossingen in het kader van netgebruik en opslag urgenter dan voorzien.
3.    Om de doelen op bovenstaande terreinen alsnog te behalen, wordt extra personele capaciteit ingezet. Dit is mogelijk binnen de lopende begroting. 
 

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen