Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -597.940 -492.532 -492.532 -492.532 Nadeel
Afwijkingen baten -3.361 0 0 0 Nadeel
Saldo -601.301 -492.532 -492.532 -492.532 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Verhardingen algemeen 2.1 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 Nadeel
2 Asfaltverharding 2.1 -62.000 0 0 0 Nadeel
3 Elementenverharding 2.1 -12.000 0 0 0 Nadeel
4 Openbare verlichting 2.1 -10.000 0 0 0 Nadeel
5 Straatreiniging 2.1 23.592 0 0 0 Voordeel
6 Straatmeubilair 2.1 -30.000 0 0 0 Nadeel
7 Regiosamenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2) 2.1 56.580 56.580 56.580 56.580 Voordeel
8 Bomen 5.7 -15.000 0 0 0 Nadeel
9 Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie 7.3 -47.544 BN BN BN Nadeel
9 Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie 7.3 47.544 0 0 0 Voordeel
10 Stijging energiekosten div. -522.112 -522.112 -522.112 -522.112 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -597.940 -492.532 -492.532 -492.532 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Straatreiniging 2.1 -19.872 0 0 0 Nadeel
2 Groene buitensport; sportbesluit 5.2 16.511 0 0 0 Voordeel
3 Inzameling oud papier 7.3 -86.405 0 0 0 Nadeel
3 Inzameling oud papier 7.3 86.405 0 0 0 Voordeel
Totaal mutaties - baten -3.361 0 0 0 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Verhardingen algemeen: De lasten zuiveringsheffing zijn structureel hoger dan geraamd.

2. Asfaltverharding: Bij uitbesteed werk is door de aannemer een onvoorziene energietoeslag asfaltverharding toegepast.

3. Elementenverharding: Herstelkosten bestrating openbare ruimte bij oplevering projecten De Steenkuil.

4. Openbare verlichting: Vuurwerkschade fietstunnel Hollandbaan. Rondom afgelopen jaarwisseling is er bewust schade veroorzaakt aan de Hollandbaantunnel (tussen Essenlaan/Kastanjelaan en De Overtoom). 
De verlichtingsarmaturen zijn opgeblazen en de gemaakte schade aan wanden en plafond vraagt om reparatie.

5. Straatreiniging: Zwerfafvalsubsidie 2023 (aframing lasten en baten).

6. Straatmeubilair: Overschrijding door extra kosten i.v.m. diefstal, vandalisme en schade.

7. Regiosamenwerking Groene Hart: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. De uitgaven van dit budget zijn gelegen in de gemeentelijke samenwerking met Alphen en Gouda en worden daarom verplaatst van programma 2 naar programma 1. 

8. Bomen: Meerkosten bestrijding eikenprocessierups.

9. Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie: Conform de programmabegroting: Het afvalbeleid herzien, met als uitgangspunten: (1) er ontstaat zo min mogelijk afval en (2) het afval dat toch ontstaat wordt zo veel mogelijk gescheiden aangeboden en zo veel mogelijk hergebruikt. De basiscapaciteit is aanwezig om going-concernzaken beleid en beheer op het gebied van afval en circulariteit voort te zetten. Om echte stappen te maken op het gebied van circulaire economie (bv. nauwere samenwerking met externe partijen en/of een circulair ambachtscentrum) is aanvullend budget en formatie nodig. De mogelijkheden om stappen te maken worden onderdeel van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan dat medio 2023 ter besluitvorming wordt aangeboden. Kansen die zich eerder voordoen op het gebied van circulaire economie worden eerder omarmd en afgewogen. De kosten voor de formatie-uitbreiding komen ten laste van de voorziening Afvalstoffen.

10. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

1. Straatreiniging: Zwerfafvalsubsidie 2023 (aframing lasten en baten).

2. Groene buitensport; sportbesluit: Eenmalige meevaller door verkoop oude tractor (€ 14.000) en afrekening waterverbruik sport.

3. Inzameling oud papier: Herberekening bijdrage AVU 2023. De extra kosten worden onttrokken uit de voorziening afvalstoffen.

Opgave: Onderhoud openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.

2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De inspanningen lopen, m.u.v. beleid OVL, op schema maar zijn nog niet afgerond. Vanwege de personele problemen (werven van capaciteit) zijn er wel grote risico's m.b.t. het afronden van de inspanningen.

Inspanningen

2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het proces en de invulling van het handboek openbare ruimte (HIOR) naar Sober en Doelmatig loopt op schema. In de dagelijkse praktijk wordt hier ook op gestuurd. De inspanning 2.1.2.1 kan nog niet worden voltooid omdat de uitwerking hiervan afhankelijk en onderdeel is van de stappen onder inspanning 2.1.1.1. 

Inspanningen

2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Een gerichte aanpak is nog niet uitgewerkt. Losse inwonerinitiatieven worden zo goed mogelijk gefaciliteerd, maar kader ontbreekt.

Inspanningen

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Terug naar navigatie - 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De eerste stappen zijn gezet maar een beheerplan is er nog niet. Rond de zomer volgt een startnotitie omtrent ecologie.

Inspanningen

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Terug naar navigatie - 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Terug naar navigatie - 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen