Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -633.818 77.782 122.782 122.782 Nadeel
Afwijkingen baten -176.000 -276.000 -276.000 -276.000 Nadeel
Saldo -809.818 -198.218 -153.218 -153.218 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Portfoliomanagement 8.1 -40.000 -45.000 PM PM Nadeel
2 Beheer Cattenbroekerplas 8.2 30.000 Voordeel
3 Vergunningverlener Oudewater (Budgetneutraal - zie ook baten) 8.3 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 Nadeel
4 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 8.3 -26.600 -40.000 -40.000 -40.000 Nadeel
5 Verkenningsstudie Harmelerwaard 8.3 -200.000 Nadeel
6 Restant verkregen budget Omgevingswet 2022 8.3 -130.000 Nadeel
7 Middelen implementatie Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal - zie ook baten) 8.3 350.000 350.000 350.000 350.000 Voordeel
7 Middelen implementatie Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook baten in programma 7) 8.3 -305.000 Nadeel
8 Versterking Team Vastgoed 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8) 8.3 -83.557 -83.557 -83.557 -83.557 Nadeel
9 Inhuur personeel VTH/OOV 8.3 -100.000 0 0 0 Nadeel
10 Woonzorgvisie 8.3 -25.000 Nadeel
11 Stijging energiekosten div. -29.661 -29.661 -29.661 -29.661 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -633.818 77.782 122.782 122.782 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Vergunningverlener Oudewater (Budgetneutraal - zie ook lasten) 8.3 74.000 74.000 74.000 74.000 Voordeel
2 Verkenningsstudie Harmelerwaard 8.3 100.000 Voordeel
4 Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook lasten) 8.3 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Nadeel
Totaal mutaties - baten -176.000 -276.000 -276.000 -276.000 Nadeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. Portfoliomanagement: Prioritering van de grote ruimtelijke projecten heeft aangetoond dat er meer grip moet komen op de afweging, voorbereiding en uitvoering van het totaal van onze ruimtelijke projecten. Er is nu te weinig inzicht in de stand van zaken van lopende projecten, de voorraad aan 'wachtende' projecten en de beschikbare capaciteit, afgezet tegen de strategische doelstellingen van de gemeente. Om in control te komen en de doelstellingen op ruimtelijk gebied te realiseren is het noodzakelijk om portfoliomanagement te introduceren. Daarbij gaat het om het continu vaststellen van de optimale balans tussen activiteiten en het gebruik van de (schaarse) middelen. Middel daarbij is een structuur van 'tafels' op operationeel, tactisch en strategisch niveau, met rollen voor integrale besluitvorming, uitvoering en monitoring van alle projecten (klein tot en met groot). Daarbij moet een systeem ontwikkeld worden waarmee overzicht op de portfolio gehouden kan worden, per project gerapporteerd kan worden over de voortgang, en de samenhang met andere projecten inzichtelijk gemaakt kan worden. Ook moet dit systeem sturingsinformatie gaan genereren die helpt bij het maken van keuzes voor ambtelijke inzet. Hiervoor is eenmalig budget nodig van € 40.000 in 2023 en € 45.000 in 2024. Het is de bedoeling is dat de gemeente Oudewater voor 1/6 bijdraagt in deze kosten.

2. Beheer Cattenbroekerplas: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het beheer van de Cattenbroekerplas. Dit staat begroot op programma 6, maar hoort onder programma 4 (budgetneutraal in 2023). Daarnaast wordt voorzien dat de beheerlasten, vooruitlopend op overdracht aan een exploitant, in 2024 nog doorlopen (nadeel vanaf 2024).

3. Vergunningverlener Oudewater: De capaciteit die nodig is voor vergunningsverlening van projecten in Oudewater is 1 fte groter dan de 1,22 fte die daarvoor aanvankelijk is vastgesteld en overeengekomen. Vanaf 2024 is de inzet van deze extra fte in de DVO op te nemen. De kosten worden doorbelast en leiden dus ook tot een voordeel in de opbrengsten.

4. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU): Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2023 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Woerden € 266.000. In programma 6 is daarvan 10% opgenomen, de overige 90% in programma 1. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is dit bedrag hoger.  

5. Verkenningsstudie Harmelerwaard: In de startnotitie Verkenningsstudie Harmelerwaard werd uitgegaan van afronding van de studie in het eerste kwartaal van 2023. Door herijking van de opdracht zijn diverse onderdelen van het traject, waaronder de participatie, later gestart. Daardoor wordt nu rekening gehouden met afronding van de studie in het derde kwartaal van 2023. Daarnaast is de scope van de studie uitgebreid: waar eerder de volledige focus van de studie op het glastuinbouwgebied lag, is de scope verbreed zodat directe en indirecte consequenties voor het omliggende gebied expliciet in beeld worden gebracht. Daarnaast is vanuit de herijking van de opdracht het participatieproces verbreed. Dit heeft geresulteerd in extra bijeenkomsten en de inzet van digitale participatie-instrumenten (participatieplatform). In totaal gaat het om extra kosten van € 200.000. Vanuit gedeeld opdrachtgeverschap financiert de provincie Utrecht de helft van de kosten (€ 100.000, zie onder Baten).

6. Restant verkregen budget Omgevingswet 2022: Van het Rijk is in 2022 € 436.005 ontvangen via een decentralisatie-uitkering en deels ook besteed aan de invoering van de omgevingswet. In 2022 is een bedrag van € 270.000 nog niet besteed. Via de budgetoverhevelingen is reeds € 140.000 overgeheveld naar 2023, het restant van € 130.000 is hiermee dus ten gunste gekomen van het jaarrekeningresultaat 2022. Dit deel is echter in 2023 nog wel benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet en wordt daarom nu bijgeraamd.

7. Middelen implementatie Omgevingswet 2023: Net als in eerdere jaren wordt van het Rijk in 2023 een bedrag ontvangen voor de implementatie van de Omgevingswet. Onbekend is nog hoe hoog dit bedrag is, de verwachting is dat dit in de meicirculaire bekend wordt. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 70% van het ontvangen bedrag uit 2022  (€ 436.000 x 70% = € 305.000). In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 350.000. Daarom worden de begrote lasten nu met € 45.000 verlaagd. Voor de jaren 2024 en verder waren structurele lasten en baten geraamd van € 350.000. Dit is niet terecht en is daarom is dit nu afgeraamd, zie ook de baten.

8. Versterking Team Vastgoed 1 fte: De fte's die samenhangen met de organisatieversterking (€ 825.000) zijn nu verdeeld over de verschillende programma's. Daaronder valt ook de uitbreiding van team Vastgoed met een beleidsadviseur. Dit is een omzetting van programma Overhead naar programma 6 (budgetneutraal).

9. Inhuur personeel VTH: In het eerste deel van 2023 zijn een handhavingsjurist en een vergunningverlener ingehuurd om te kunnen voldoen aan wettelijke taken (omdat bv. bij vergunningverlening het risico van vergunningsverlening van rechtswege dreigt als niet tijdig op de aanvraag wordt besloten). Hiervoor is geen dekking in de personeelsbegroting van de betreffende teams.

10. Woonzorgvisie: De vraag naar zorggeschikte woningen voor verschillende doelgroepen neemt de komende jaren steeds verder toe. Aan de gemeenteraad is toegezegd om de raad hierover te informeren met een RIB. Mede om deze toezegging gestalte te kunnen geven, wordt een woonzorgonderzoek uitgevoerd (T-002 / RIB wonen en zorg). Daarnaast is een woonzorgvisie per 2024 verplicht vanuit de overheid (programma Eerst een thuis), waarvoor dit onderzoek ter onderbouwing dient. 

11. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

 

Baten

1. Vergunningverlener Oudewater: zie onder Lasten punt 2.

2. Verkenningsstudie Harmelerwaard: zie onder Lasten punt 4. 

3. Aanpassen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: Er is een bedrag van € 350.000 begroot op programma 6 als bijdrage van het Rijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Hoe hoog de bijdrage is, wordt naar verwachting bekend in de meicirculaire. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 70% van het bedrag uit 2022 (€ 436.000 x 70%: € 305.000). Deze middelen worden ontvangen via een decentralisatie-uitkering en horen daarom te staan onder programma 7.  Voor de jaren 2024 en verder waren structurele lasten en baten geraamd van € 350.000. Dit is niet terecht, daarom is dit nu afgeraamd (zie ook Baten).

4. Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: De bijdrage van het Rijk voor de implementatie van de Omgevingswet wordt verkregen via een decentralisatie-uitkering. Deze behoren begroot te worden onder programma 7.

Opgave: Bouwen en wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. 

6.2 Er komt een uitbreiding van  woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Terug naar navigatie - 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Terug naar navigatie - 6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is verdubbeld naar 64 statushouders in de eerste helft van 2023. Ook in de tweede helft van 2023 verwachten we een soortgelijke taakstelling. Dat past weliswaar binnen de reguliere voorraad sociale huurwoningen, maar we willen voorkomen dat de druk op deze woningvoorraad te groot wordt. We onderzoeken daarom de bouw van 3 gemengde woonvormen (2 permanente woonvormen, 1 tijdelijke woonvorm), waarbij zowel statushouders als lokale woningzoekenden (o.a. spoedzoekers) een woning kunnen vinden.

Inspanningen

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.

Terug naar navigatie - 6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Terug naar navigatie - 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt het proces rondom een vergunning en haalbaarheidsverzoek herzien. In die herziening wordt tevens gekeken op welke wijze meer ruimte kan ontstaan voor maatschappelijk initiatief. 

Inspanningen

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Terug naar navigatie - 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

Terug naar navigatie - 6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Voor het afronden van de verkennningsstudie naar een toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard is additionele financiering nodig. 

Inspanningen