Programma 7. Algemene inkomsten

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -294.947 560.000 560.000 560.000 Nadeel
Afwijkingen baten 2.667.350 2.727.100 2.093.100 4.037.100 Voordeel
Saldo 2.372.403 3.287.100 2.653.100 4.597.100 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 WOZ bezwaarschriften 0.61 -84.000 Nadeel
2 Reclame openbare ruimte 0.64 -17.505 Nadeel
3 Donatie slachtoffers Turkije en Syrië 0.8 25.000 Voordeel
4 Belastingteruggave 0.8 181.558 Voordeel
5 Stelpost loonkosten (CAO-stijging 2023) 0.8 -1.400.000 -440.000 -440.000 -440.000 Nadeel
6 Stelpost energielasten 0.8 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Voordeel
Totaal mutaties - lasten -294.947 560.000 560.000 560.000 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
1 Hogere opbrengst OZB - woningen 0.61 200.000 200.000 200.000 200.000 Voordeel
1 Hogere opbrengst OZB - niet-woningen 0.62 230.000 230.000 230.000 230.000 Voordeel
2 Baten parkeren 0.63 -362.750 0 0 0 Nadeel
3 Algemene uitkering september- en decembercirculaire 0.7 1.732.000 634.000 -300.000 1.644.000 Voordeel
4 Verwachting stijging meicirculaire ivm reguliere indexatie 0.7 425.000 425.000 425.000 425.000 Voordeel
5 Verwachting stijging meicirculaire ivm compensatie voor extra inflatie 0.7 375.000 375.000 375.000 375.000 Voordeel
6 Vrijval stelpost onderuitputting Rijk 0.7 0 1.100.000 1.400.000 1.400.000 Voordeel
7 Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook programma 6) 0.7 305.000 Voordeel
8 Brede SPUK combinatiefuncties 0.7 -236.900 -236.900 -236.900 -236.900 Nadeel
Totaal mutaties - baten 2.667.350 2.727.100 2.093.100 4.037.100 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2023 2024 2025 2026 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

1. WOZ bezwaarschriften: Het aantal bezwaarschriften stijgt dit jaar buitenproportioneel, naar verwachting 4 tot 5x de gebruikelijke aantallen. Dit is een landelijke tendens. Oorzaken van deze stijging zijn de gestabiliseerde tot licht dalende prijzen op de woningmarkt (deze trend zet waarschijnlijk door) en de toename van het aantal no-cure-no-pay-bureaus. De beschikbare capaciteit is niet afgestemd op dit hoge aantal bezwaarschriften, maar die moeten wel elk jaar afgehandeld worden om de belastingoplegging (en dus de inkomsten) te kunnen realiseren. De verhoogde proceskosten voor 2023 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is verhoging van de uitvoeringskosten met € 84.000.

2. Reclame openbare ruimte: Er komt nieuw Reclamebeleid. het vigerend Reclamebeleid dateert van 2013. De aanleiding voor een nieuw reclamebeleid is onder andere een onjuistheid die er nu in staat omtrent de afstand van reclame-uitingen tot de openbare weg. Bij de gemeenteraad is door een inwoner een verzoek ingediend om conform dit beleid te handelen,  dit zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast is de tijd veranderd en gebruiken we deze gelegenheid om het reclamebeleid nu te vernieuwen naar de eisen, wensen en behoeften van deze tijd. Hiervoor is een externe deskundige ingehuurd. Na actualisatie gaat het beleid weer jaren mee.

3. Donatie slachtoffers Turkije en Syrië: Donatie aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije (€ 18.013) en Syrië (€ 6.600), waarbij het opgehaalde bedrag van betrokken inwoners werd verdubbeld. De raad heeft al ingestemd met deze donatie. De kosten hiervan zijn gemaakt en worden gedekt uit het budget Raadsinitiatieven in programma 7. Daarom is dit hier een voordeel.

4. Belastingteruggave: In 2023 is onvoorzien geld ontvangen van de Belastingdienst door het intrekken van een fiscale boete voor een vermeend fiscaal feit in 2015.

5. Stelpost loonkosten (cao-stijging 2023): In de begroting is een stelpost van € 1,3 mln opgenomen voor de dekking van de hogere loonkosten als gevolg van de cao-afspraken. Begin april 2023 is een nieuwe cao-stijging afgesproken, met een vaste verhoging voor alle medewerkers en een procentuele stijging, gemiddeld komt dit uit op ongeveer 8%. De exacte gevolgen moeten nog doorgerekend worden, maar het effect van de cao-stijging is ongeveer € 2,7 mln. De stelpost moet dan met € 1,4 mln. verhoogd worden.

6. Stelpost energielasten: Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel. 

 

Baten

1. Hogere opbrengsten OZB: Op basis van de huidige ontvangen OZB-opbrengsten ligt de opbrengst iets hoger dan begroot. Er is nog wel een risico dat een neerwaartse bijstelling moet plaatsvinden door ingediende bezwaarschriften.

2. Baten parkeren: De werkelijke opbrengsten liggen in de eerste maanden van 2023 lager dan begroot. Dit wordt mede verklaard doordat de tarieven in de parkeergarages niet geïndexeerd zijn (€ 100.000). Voor 2024 zal de exploitatieopzet geactualiseerd worden en een tarievenvoorstel worden voorgelegd, op basis van de evaluatie van het parkeerbeleid. Vanaf 1 september zullen wij alsnog de indexatie uitvoeren die in de begroting was opgenomen (6,2%).

3. Algemene uitkering - september- en decembercirculaire: De effecten van de september- en decembercirculaires 2022 zijn zoals gebruikelijk niet opgenomen in de begroting en worden nu bijgeraamd. In 2026 zit met name een grote meevaller, omdat het Rijk eenmalig € 1 miljard heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds voor de demping van het zogenoemde 'ravijnjaar'. Het structurele probleem met de financiering is hiermee nog niet opgelost, maar wordt nu dus pas vanaf 2027 zichtbaar.

4. Verwachting stijging meicirculaire i.v.m. reguliere indexatie: Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2023 een bedrag opgenomen voor de prijsbijstelling van 2023. Landelijk is hiervoor € 145 miljoen beschikbaar, omgerekend naar de omvang van Woerden is de compensatie voor Woerden naar verwachting ongeveer € 425.000.

5. Verwachting stijging meicirculaire i.v.m. compensatie voor extra inflatie: Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd met een compensatie voor de hoge inflatie in 2022 te komen. Landelijk is hiervoor € 127 miljoen beschikbaar, omgerekend naar de omvang van Woerden is de compensatie voor Woerden naar verwachting ongeveer € 375.000.

6. Vrijval stelpost onderuitputting Rijk: De meicirculaire 2022 leidde vanaf 2022 tot een forse positieve bijstelling van de Algemene Uitkering. Dit was met name het gevolg van een hogere bijstelling voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen (prijsontwikkeling) en van de doorwerking van het Regeerakkoord van Rutte IV (volumeontwikkeling). Met het oog op toekomstige onzekerheden is in de verwerking van de meicirculaire 2022 behoedzaamheid betracht. Dit heeft zich in de begroting 2023 vertaald naar het niet volledig ramen van de positieve bijstelling van de Algemene Uitkering. Omdat het Rijk en de VNG overeengekomen zijn de volumeontwikkeling van het Gemeentefonds tot en met 2025 te bevriezen, staat de Algemene Uitkering op dat punt min of meer vast en zal geen sprake zijn van schommelingen. Op basis hiervan kan de behoedzaamheid in de raming van de Algemene Uitkering voor de jaren 2024 en 2025 vervallen. 

7. Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: De rijksbijdrage voor de invoering van de Omgevingswet wordt ontvangen via de Algemene Uitkering. Vooruitlopend op het exacte bedrag, dat bekend wordt in de meicirculaire, wordt dit nu al budgetneutraal verplaatst van programma 6 naar programma 7.

8. Brede SPUK combinatiefuncties: De rijksbijdrage van combinatiefuncties was voorheen onderdeel van de Algemene Uitkering / Decentralisatieuitkering, maar is nu opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. 

Opgave: Gezonde financiën

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.

Terug naar navigatie - 7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2023 is de OZB verhoogd met inflatiecorrectie + 3% ivm de afspraken uit de Strategische Heroriëntatie. Voor 2024 is vooralsnog het uitgangspunt alleen een verhoging voor kostenstijging en inflatie, waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een laatste 3% stijging vanuit de Strategische Heroriëntatie (doorgeschoven vanuit 2023).

Inspanningen

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Terug naar navigatie - 7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De schuldquote is op dit nog binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening. Echter het langetermijn perspectief geeft een zorgelijk beeld. Hierover is de raad bij de Begroting 2023 en de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' reeds geïnformeerd.

De overige financiële ratio's bevinden zich binnen de streefwaarden.

Inspanningen

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Financiële Verordening is per 1.1.2023 in werking getreden. Op een aantal aspecten vindt nog nadere afstemming plaats met de auditcommissie.

Inspanningen