Leeswijzer

De Kadernota 2025 is het eerste product dat vorm geeft aan het begrotingsjaar 2025 en verder. Woerden kent wat betreft de Planning & Control cyclus in een begrotingsjaar de volgende producten:
a.    Kadernota met daarin de Kaderstelling voor de meerjarenbegroting 2025-2028
b.    Begroting 2025 – 2028 (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten)
c.    Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken lopende begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording tot en met april).
d.    Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met augustus).
e.    Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig na afloop van het begrotingsjaar).

In dit document worden de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2025 ter besluitvorming voorgelegd. De Kadernota 2023 (opgesteld medio 2022) was beleidsarm omdat hij was opgesteld voordat een nieuw college geformeerd was. De Kadernota 2024 (opgesteld medio 2023) was een reguliere kadernota, met daarin de keuzemogelijkheden die het college voorlegde aan de raad. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 in de gemeenteraad werd aangegeven dat de raad behoefte had aan een Kadernota waarin de keuzes die het college maakt uitgewerkt zijn. Hier hebben wij met deze Kadernota aan geprobeerd te voldoen. Het startpunt van de kadernota is de meerjarenraming 2025-2027 van de in november 2023 vastgestelde begroting 2024. Na vaststelling van de begroting zijn er door de gemeenteraad een aantal besluiten genomen met financiële doorwerking in de jaren 2025 en verder. Ook zijn er aanpassingen geweest van de algemene uitkering middels de september- en decembercirculaire. Als laatste worden de effecten van de Voorjaarsrapportage 2024 ook in het financiële perspectief verwerkt. Bij het opstellen van deze kadernota waren de financiële effecten van de meicirculaire 2024 nog niet bekend. Over de gevolgen van de meicirculaire, met daarin de informatie over de Algemene Uitkering die wij krijgen van het rijk, zal zo snel als mogelijk een raadsinformatiebrief worden opgesteld.

In hoofdstuk 2 staat de Inleiding van deze Kadernota die ook de belangrijkste conclusies van deze Kadernota bevat. Hoofdstuk 3 is het financieel gedreven hoofdstuk waarbij het Meerjarenperspectief wordt doorgerekend en conclusies worden getrokken. Ook staat in dit hoofdstuk welke stappen nog gezet zullen worden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Hoofdstuk 4 bevat een beschouwing over de ontwikkeling van de schuldquote. Er wordt ingegaan op beheersing van de schuldenlast door kapitaalsintensieve ontwikkelingen opnieuw te prioriteren en op deze manier uitvoering te geven aan het vastgestelde investeringsplafond van € 23 miljoen.

In hoofdstuk 5 worden de overige financiële uitgangspunten toegelicht die bij het opstellen van de begroting 2025 – 2028 gehanteerd zullen worden.