Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2025 van de gemeente Woerden. Deze Kadernota wordt gekenmerkt door de verregaande (financiële) gevolgen van vooral exogene factoren. Hierdoor wijkt het financieel perspectief sterk af van de vorige vastgestelde begroting 2024 – 2027. Daarbij zijn de financiële consequenties nog niet volledig in beeld, omdat de gevolgen van de Meicirculaire 2024 op moment van verschijnen van deze Kadernota nog niet doorgerekend zijn. De exogene factoren waar vooral op gedoeld wordt zijn:
-    Stijgende kosten van Jeugdzorg en andere onderdelen in het sociaal domein.
-    Hoge inflatie, ontstaan door de Oekraïne-oorlog en inmiddels doorwerkend in de gehele breedte van de bedrijfsvoering van gemeente Woerden.
-    Krapte op de arbeidsmarkt waardoor dienstverlening van het ambtelijk apparaat steeds meer onder druk staat en ook meer kosten naar inhuur van extern personeel gaan.
-    De financieringsmethodiek van het Rijk die aan wijziging onderhevig is. Dit leidt tot onzekerheden en op termijn tot negatieve effecten.

Mondiale economische ontwikkelingen en politieke keuzes op nationaal niveau zijn niet of nauwelijks door ons te beïnvloeden. Maar waar wij zelf verantwoordelijkheid dragen, dienen wij ook zelf oplossingen te bieden. Om financieel gezond te blijven ontkomen we er niet aan om te bezuinigen. Voor een deel zijn de bezuinigingsmaatregelen al bekend, maar gedeeltelijk moeten we ze ook nog concreter maken in de Begroting 2025. Bezuinigingsmaatregelen om de begroting sluitend te krijgen, zorgen op termijn ook voor minder druk op de ambtelijke organisatie.

Een ander belangrijk element in deze Kadernota zijn de maatregelen die het college voorstelt om de schuldpositie van de gemeente binnen aanvaardbare grenzen te houden. Dit betekent dat een aantal gewenste investeringen om financiële redenen niet langer houdbaar zijn. De meest in het oog springende is de Rembrandtbrug. Dit was altijd een project met grote financiële gevolgen. De stijgende kosten in relatie tot een financiële positie die door de genoemde factoren steeds verder onder druk komt te staan en de wens om de lasten voor de inwoners niet meer te laten stijgen dan met de inflatie, maakt dat het college heeft moeten concluderen dat het niet verstandig is om met de aanleg hiervan door te gaan. Dit ondanks de maatschappelijke waarde die het college hecht aan de Rembrandtbrug en de ontwikkeling van bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Het college realiseert zich dat een besluit hierover grote impact heeft. Zowel maatschappelijk als financieel. Het leek het college gepast om een besluit over een majeur project als de Rembrandtbrug expliciet aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarom heeft het college ook een alternatief scenario uitgewerkt. Hierin is zichtbaar wat de financiële gevolgen zijn als de raad ervoor kiest om wél door te gaan met de aanleg van de Rembrandtbrug.

Deze Kadernota geeft dus meer inhoud en duidelijkheid over bovengenoemde ontwikkelingen en vanzelfsprekend kaderstelling voor het opstellen van de begroting 2025-2028. De belangrijkste kaders die daarbij gehanteerd worden zijn:
1.    Richting geven aan een sluitende meerjarenbegroting.
2.    Beheersing van de schuld en de schuldquote.
3.    Ambities van de organisatie baseren op de beschikbare ambtelijke capaciteit.
Met deze Kadernota 2025 hoopt het college het goede debat te kunnen voeren met de raad over de keuzes die wij als gemeente willen maken voor 2025 en verder. Zodat dit in de begroting 2025 verder geconcretiseerd kan worden.