Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht door het college als noodzakelijk benoemde ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Bijlage 1
Pro-gramma Onderwerp Toelichting Taakveldnr. I/U Exploi-tatie-budget nodig in 2025 Exploi-tatie-budget nodig in 2026 Exploi-tatie-budget nodig in 2027 Exploi-tatie-budget nodig in 2028
UITGAVEN
2 Beheersysteem Obsurv in de cloud Op dit moment draait het beheersysteem Obsurv op de servers van de gemeente. Dit wordt op korte termijn niet meer ondersteund, een overstap naar Obsurv in de cloud is noodzakelijk om gebruik te blijven maken van het systeem. 2.1 U 44 0 0 0
2 Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie Door het ingezette beleid op energietransitie is de vraag naar inzet vanuit het cluster kabels- en leidingen gegroeid. Komende jaren wordt dit alleen nog maar meer. Om de hoeveelheid inzet te kunnen bieden is een uitbreiding van de bestaande capaciteit met een senior specialist kabels- en leidingen benodigd. 2.1 U 110 110 110 110
Over-head Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie Opslag overhead 35% ivm uitbreiding FTE Specialist kabels en leidingen 0.4 U 40 40 40 40
2 Onderhoud civiele kunstwerken In 2024 is het areaal civiele kunstwerken geïnspecteerd. Uit de inspectie volgen de maatregelen om het areaal veilig instand te houden. Het niet uitvoeren van deze maatregelen zal leiden tot functieverlies en/of kapitaalvernietiging. Dit bedrag is benodigd voor correctief onderhoud dat recent uit de inspectie naar voren is gekomen. Het betreft onderhoud om de betreffende kunstwerken (langer) in de ‘lucht’ te houden. Het betreffen maatregelen die binnen 2 jaar (lees 24/25) moeten plaatsvinden om uitval/risico’s te voorkomen. Dit heeft geen directe spoed maar is wel dringend. De hoeveelheid van maatregelen is groter dan de begrotingsruimte in 2025, m.a.w. het beschikbare budget is al gealloceerd en dit is nog extra nodig. Deze aanvraag is dus niet voor onvoorziene noodgevallen want die zijn niet te voorspellen en dus niet te begroten. Noodgevallen worden per geval beoordeeld: of direct herstel (functie borgen via overschrijdingen) of afsluiting (functie laten vervallen, geen overschrijdingen, wel kosten). 2.1 U 170 0 0 0
2 Onderhoud beschoeiingen en kademuren In 2024 is het areaal beschoeiingen en kademuren geïnspecteerd. Uit de inspectie volgen de maatregelen om het areaal veilig instand te houden. Het niet uitvoeren van deze maatregelen zal leiden tot functieverlies en/of kapitaalvernietiging. Zie verdere toelichting onder 'onderhoud civiele kunstwerken' 2.4 U 185 0 0 0
2 Gevolg van meer houten speeltoestellen Veel schoolplein worden vergroend, daar worden ook veel speeltoestellen vervangen. De speeltoestellen zijn vaak van hout gemaakt. Hout is kwetsbaarder en vraagt meer onderhoud. Zonder dit onderhoud zal dit leiden tot kapitaalvernietiging 5.7 U 10 10 10 10
2 Parkeerregulering uitbreiding (CWP) Met het raadsbesluit van 15 februari 2024 wordt gestart met het onderzoek naar en uitwerking van invoering van parkeerregulering ten zuiden van het spoor. In 2025 wordt vervolgens uitvoering gegeven aan de resultaten van dit traject. 2.2 U 90 0 0 0
2 Werkzaamheden 't Spijck Er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden om de begraafplaats de komende jaren te kunnen blijven gebruiken en operationeel te houden. Op verschillende locaties zijn de paden te smal voor de baar, er is sprake van dode bomen in de groenstrook rondom de begraafplaats en op verschillende plekken is sprake van natte plekken op het maaiveld. Het gaat om de volgende werkzaamheden: • Herinrichten/ verbreden van de padenstructuur: resultaat: beter kunnen manoeuvreren met de baar tijdens begrafenissen. Hier ligt de kans om de natte plekken aan te pakken door een drainage structuur onder de paden aan te brengen gecombineerd met de aanpak van de paden. • Aanpak van wateroverlast: resultaat voldoen aan de richtlijnen voor het begraven (mag niet in water) en betere hygiëne. • Revitalisering van het groen op de begraafplaats: resultaat een aantrekkelijke begraafplaats. De genoemde werkzaamheden moeten uitgevoerd worden om de begraafplaats komende jaren te kunnen blijven gebruiken en operationeel te houden. 7.5 U 125 0 0 0
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 1.2 U 8 8 8 8
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 6.1 U 15 15 15 15
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 7.1 U 205 205 205 205
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 7.1 U 2 2 2 2
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 7.1 U 101 101 101 101
3 GGDrU Aanpassing op basis van de kaderbrief 2025 GGDrU 7.1 U 1 1 1 1
4 ODRU kadernota 2025 Effect verhogen uurtarief 2024 conform RV Zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU (Z/23/063609 D/23/121883): € 152.820 vanaf 2024 structureel € 110.185 vanaf 2025 structureel (komt daar dus nog bovenop): staat als besluit voor KN 2025, maar is beter om in VJR2024 mee te nemen (ook zo noemen in VJR2024) 7.4 U 207 207 207 207
4 Landelijk gebied De gemeente is een van de partijen bij de transitie landelijk gebied. De gemeenteraad heeft voor 2024 €100.000 beschikbaar gesteld voor ambtelijke capaciteit voor de transitie opgaven in het landelijk gebied. Met de verwachting dat in 2025 en volgende jaren hiervoor budget vanuit Rijk en provincie komt ter dekking van deze kosten. Er is in elk geval vanuit de provincie een bijdrage toegezegd, de exacte omvang is nog niet bekend, maar bedraagt circa € 50.000. Dit is ook bij de baten opgenomen. De totale wens is een budget van € 100.000 per jaar. Het restant van deze budgetaanvraag is vooralsnog niet opgenomen (zie aanvragen bij 'keuzes - nieuw beleid') 8.1 U 50
4 Recreatie en toerisme/citymarketing De gemeente heeft ambities vanuit nieuw beleid Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028, dit wordt gedekt door meeropbrengsten toeristenbelasting. 5.7 U 82 68 69 77
5 Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool en St. Bavoschool De oplevering van de nieuwbouw van de R. de Jagerschool is vertraagd. Daardoor is de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw van de school mogelijk voor geheel 2025 nodig (gepland is tot 1 juli 2025) . De kosten van de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool zijn met € 50.000 bovendien gestegen door de gebleken slechte grondgesteldheid van de tijdelijke locatie, flora- en fauna-onderzoeken en geluidsmaatregelen. Bij de planning voor het bouwproject St. Bavoschool is gepland dat units van de R. de Jagerschool van tijdelijke huisvesting hiervoor kunnen worden gebruikt. Dit kan mogelijk niet meer en hierdoor moet dubbel worden gehuurd. 4.2 U 500
5 Zwembaden - Structurele aanvullende exploitatiebijdrage Structurele  aanvullende exploitatiebijdrage De ontwikkeling van de exploitatie in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor 2024 zijn door WoerdenSport doorvertaald naar de begroting 2024. In 2024 zijn de corona-effecten verdwenen, maar toch is de benodigde exploitatiebijdrage substantieel hoger dan in de jaren tot aan de coronaperiode. Dat heeft met name te maken met de energielasten die gestegen zijn van € 275.000 in 2019 tot € 546.000 in 2024 en de heersende arbeidskrapte die een negatief effect heeft op de inkomsten uit -met name- de zwemlessen. Deze omstandigheden worden ook voor 2025 en volgende jaren verwacht en de aanvullende exploitatiebijdragen – in de orde van grootte van € 300.000 - die in de afgelopen jaren zijn verstrekt (b)lijken een structureel karakter te hebben, temeer omdat energiebesparende maatregelen in beide baden slechts beperkt mogelijk zijn en er geen zicht is op een ruimer aanbod van gekwalificeerde medewerkers. 5.2 U 300 300 300 300
5 Zwembaden - Huurdersonderhoud Huurdersonderhoud In 2015 is een bedrag van ca. € 230.000 incl. btw voor huurdersonderhoud vastgesteld en is afgesproken om dit bedrag gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 juli 2025 niet te indexeren. Op basis van het vigerende gemeentelijke Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) komen de kosten voor het jaarlijks huurdersonderhoud dat WoerdenSport Zwembaden B.V. uit moet voeren uit op ca. € 350.000 (prijspeil 2024). Dit bedrag is in de basisbegroting 2025 van WoerdenSport 2.0 opgenomen. De kostenstijging van het huurdersonderhoud is dus € 120.000. Echter, de MJOP’s van beide zwembaden moeten in 2024 weer worden geactualiseerd. Het is de verwachting dat het zowel het verhuurders- als het huurdersonderhoud in de komende jaren substantieel duurder zal worden om de zwembaden in een verantwoorde onderhoudsconditie te houden. Dit heeft los van de indexering en autonome prijsstijgingen mede te maken met uitgesteld onderhoud. De afgelopen jaren is onderhoud uitgesteld vanwege het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden. Nu leidt dit uitgestelde onderhoud tot renovatie van onderdelen waar meer geld voor nodig is dan oorspronkelijk begroot. Zolang de zwembaden in bedrijf blijven moeten deze voldoen aan de vigerende regelgeving, zoals milieu-, duurzaamheids- en veiligheidseisen. De bedrijfsvoering vereist ook zekerheid; bij uitval van onderdelen is de kans groot dat de zwembaden tijdelijk gesloten moeten worden. Een eerste verkenning van de onderhoudskosten voor de periode 2025-2034 wordt door WoerdenSport geïndiceerd op een stijging van het gemiddelde bedrag voor huurderonderhoud naar ca € 500.000 per jaar. De actualisatie van de MJOP’s die in de komende maanden zal worden uitgevoerd zal de concrete ramingen voor het huurders- en verhuurdersonderhoud voor de komende 10 jaar inzichtelijk maken, zodat het concrete bedrag voor huurdersonderhoud in de exploitatiebegroting 2025 e.v. van WoerdenSport 2.0 kan worden opgenomen. 5.2 U 120 120 120 120
5 Gymzaal Noord Harmelen (gymzaal Oudeland) - uitstel taakstelling Tijdens de Strategische Heroriëntatie in 2020 heeft de raad besloten om gymzaal Noord op termijn te sluiten. De afgelopen jaren is deze taakstelling steeds met 1 jaar doorgeschoven. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de voorzieningen in Harmelen, bijvoorbeeld over de toekomst van H2O is het voorstel om deze bezuiniging weer met 1 jaar uit te stellen. 5.2 U 37 0 0 0
Over-head NIS2 De afgelopen jaren zien we dat diverse ontwikkelingen in toenemende mate de veiligheid van onze maatschappij onder druk zetten. In het licht van deze ontwikkelingen is de 'Network and Information Security (NIS2)' richtlijn door Europese Unie ontwikkeld. De NIS2 beschrijft de maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberebeveiliging. De VNG is eind 2023 door het ministerie geinformeerd dat gemeenten vallen onder essentiele entiteit in het kader van deze Richtlijn. Deze Europese Richtlijn wordt momenteel omgezet in Nederlandse wet en zal naar verwachting in 2025 in werking treden. Met de invoering van de wet krijgen we te maken met nieuwe wettelijke eisen op het gebied van cybersecurity. Deze nieuwe eisen liggen met name op het gebied van zorgplicht, toezicht, audit en meldplicht. Ook zal 'operationele techniek' (ICT in de buitenruimte) onder de NIS2 richtlijn gaan vallen. Het niet naleven van de NIS2 richtlijn gaat juridische gevolgen hebben. Deze consequenties zijn boeten en sancties. Ook wordt nog onderzocht de gevolgen voor de bestuurlijke en directie aansprakelijkheid. Ter voorbereiding op de invoering van de wet is een extern onderzoek uitgevoerd naar de financiele effecten voor Woerden en Oudewater. Deze effecten zijn 305.000 euro structureel voor Woerden en Oudewater en 216.000 incidenteel voor Woerden en Oudewater. 0.4 U 434 254 254 254
INKOMSTEN
2 Specialist kabels- en leidingen tbv Energietransitie (incl. opslag 35%) Dekking voor inzet Specialist Kabels en Leidingen 2.1 I -150 -150 -150 -150
2 Dekking kosten begraafplaats Spijck door begrafenisrechten te verhogen. I -125 - - -
4 Landelijk gebied Voor de jaren 2024 en 2025 is er voor de inbreng van gebiedspartijen op jaarbasis €1,9 miljoen beschikbaar gesteld, in totaal €3,8 miljoen. Het is de verwachting dat na 2025 dergelijke gelden vanuit het Transitiefonds beschikbaar zullen zijn. 8.1 I -50 - - -
7 Recreatie en toerisme/citymarketing Dekking vanuit meeropbrengst toeristenbelasting per 2025 (meer overnachtingen, digitalisering inning, hogere tarieven toeristenbelasting) 3.4 I -100 -100 -100 -100
2.411 1.191 1.192 1.200

Bijlage 2 Meerjaren Investeringsplanning 2025 - 2028

Terug naar navigatie - Bijlage 2
CYCLISCHE VERVANGINGSINVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000)
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2025 Overhead 2025 65 3 33 33
Werkplekken Overhead 2025 200 6 100 100
Aanschaf devices Overhead 2025 65 3 33 33
Software Overhead 2025 162 5 81 81
Avex vergaderruimte V7 Overhead 2025 60 5 30 30
Avex raadszaal Overhead 2025 150 5 75 75
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) 2 2025 640 25 320 320
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost (voorbereidingskrediet) 2 2025 150 25 75 75
Vervanging verhardingen 2025 (Schilderskwartier West) 2 2025 1.200 25 600 600
Vervanging verhardingen 2025 (Bedrijventerrein Polanen) 2 2025 1.870 25 935 935
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) 2 2025 750 25 375 375
Vervanging verhardingen 2025 (Harmelen - Kastanjelaan) 2 2025 1.000 25 500 500
Groenvoorzieningen 2025 2 2025 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2025 2 2025 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2025 2 2025 400 25 200 200
Openbare verlichting 2025 (armaturen) 2 2025 391 20 196 196
Openbare verlichting 2025 (masten) 2 2025 615 40 308 308
Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel 2 2025 75 25 38 38
Speelvoorzieningen 2025 2 2025 363 12 182 182
Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* 2 2025 1.950 25 975 975
Snellerbrug 2 2025 200 25 100 100
Sport
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 5 2025 45 15 23 23
Siveo, trainingsveld drainage en 4 masten vervangen 5 2025 65 15 33 33
Wagenpark
vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud 2 2025 45 8 23 23
vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud 2 2025 45 8 23 23
vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters 2 2025 40 8 20 20
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) 5 2025 4.099 50 2.049 2.049
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) 5 2025 286 50 143 143
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2025 4.904 40 2.452 2.452
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2025 2 2025 220 40 110 110
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2025 244 15 122 122
Duikers en drainage 2 2025 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2025 909 40 455 455
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2025 2 2025 200 10 100 100
Mobiele kraan (komt van 2027) 2 2025 300 15 150 150
Rolpacker A&R 2025 2 2025 25 10 13 13
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 2 2025 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2025 20 15 10 10
Totaal jaarschijf 2025 23.567 11.784 11.784 0 0 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Software 2026 Overhead 2026 59 5 30 30
Aanschaf devices 2026 Overhead 2026 887 3 443 443
Aanschaf devices gemeenteraad Overhead 2026 54 3 27 27
ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf Overhead 2026 69 5 35 35
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 Overhead 2026 21 5 11 11
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2026 2 2026 0 40 0 0
Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) 2 2026 3.215 40 1.608 1.608
Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) 2 2026 1.450 40 725 725
Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) 2 2026 756 40 378 378
Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) 2 2026 685 25 343 343
Groenvoorzieningen 2026 2 2026 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2026 2 2026 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2026 2 2026 126 25 63 63
Openbare verlichting 2026 (armaturen) 2 2026 391 20 196 196
Openbare verlichting 2026 (masten) 2 2026 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2026 2 2026 55 12 28 28
Snellerbrug 2 2026 900 25 450 450
Sport
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld Reflex 5 2026 88 15 44 44
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR 5 2026 420 12 210 210
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi 5 2026 34 15 17 17
Renovatie sprintlaan Athloi 5 2026 30 10 15 15
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust 5 2026 105 15 53 53
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo 5 2026 50 15 25 25
Wagenpark
Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) 2 2026 59 10 30 30
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) 2 2026 75 10 38 38
Maaimachine Ransomes MP 655C 5 2026 72 8 36 36
Tractor nieuw Holland T4-75 5 2026 50 10 25 25
Heftruck Linde TPB-99-Z 2 2026 45 20 23 23
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) 5 2026 2.577 50 1.288 1.288
Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) 5 2026 588 50 294 294
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2026 3.182 40 1.591 1.591
Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering 2 2026 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2026 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2026 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2026 650 40 325 325
Afval & Reiniging
Servicewagen V-794-BR 2 2026 85 10 43 43
Servicewagen V-554-BV 2 2026 85 10 43 43
Vervanging verzamelcontainers 2 2026 200 10 100 100
Straatreiniging GLUTON 2 2026 30 8 15 15
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 2 2026 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2026 20 15 10 10
Totaal jaarschijf 2026 21.833 0 10.917 10.917 0 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2027 Overhead 2027 565 3 282 282
Netwerk 2027 Overhead 2027 418 5 209 209
Aanschaf devices 2027 Overhead 2027 54 3 27 27
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2027 2 2027 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2027 2 2027 1.070 40 535 535
Reconstructie Kamerik zuid oost 2 2027 685 25 343 343
Groenvoorzieningen 2027 2 2027 999 20 500 500
Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost 2 2027 50 20 25 25
Civiele kunstwerken 2027 2 2027 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2027 2 2027 126 25 63 63
Openbare verlichting 2027 (armaturen) 2 2027 391 20 196 196
Openbare verlichting 2027 (masten) 2 2027 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2027 2 2027 55 12 28 28
Sport
Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust 5 2027 64 30 32 32
MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water) 5 2027 225 15 113 113
Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR 5 2027 350 12 175 175
Wagenpark
vervanging V-050-FR, begraafplaatsen 2 2027 88 10 44 44
vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs 2 2027 80 10 40 40
vervanging 02-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 03-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine 2 2027 80 10 40 40
Snippermachine LGZ-04-H 2 2027 40 10 20 20
vorkheftruck TPB-99-Z 2 2027 80 25 40 40
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2027 100 20 50 50
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair 5 2027 5.290 50 2.645 2.645
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair 5 2027 307 50 154 154
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2027 2 2027 3.182 40 1.591 1.591
Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 2 2027 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2027 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2027 260 40 130 130
vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto 2 2027 80 10 40 40
Uitvoeringsplan KbOR 2 2027 596 40 298 298
Afval & Reiniging
Rolpacker A&R 2027 2 2027 25 10 13 13
Vervanging verzamelcontainers 2 2027 200 10 100 100
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2027 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2027 20 15 10 10
Vervanging V-249-VX 2 2027 40 8 20 20
Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) naar 2027 van 2026 2 2027 320 10 160 160
Totaal jaarschijf 2027 20.567 0 0 10.283 10.283 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2028 Overhead 2028 65 3 32 32
Netwerk 2028 Overhead 2028 59 5 30 30
Devices 2028 Overhead 2028 65 3 32 32
Plotter/scanner Overhead 2028 30 5 15 15
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2028 2 2028 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2028 2 2028 1.749 40 875 875
Groenvoorzieningen 2028 2 2028 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2028 2 2028 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2028 2 2028 126 25 63 63
Openbare verlichting 2028 (armaturen) 2 2028 391 20 196 196
Openbare verlichting 2028 (masten) 2 2028 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2028 2 2028 55 12 28 28
Sport
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP (van 2026 naar 2028) 5 2028 105 15 53 53
Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie (komt uit 2027 ) 5 2028 50 15 25 25
Sportlust,veld 5 drainage (komt uit 2027) 5 2028 55 30 28 28
Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie (komt uit 2027) 5 2028 66 15 33 33
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie 5 2028 310 25 155 155
Renovatie toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) 5 2028 25 15 13 13
Wagenpark
Vervangen H-014-F 2 2028 40 8 20 20
Vervangen V-293-NG 2 2028 65 10 33 33
Vervangen 02-BLD-9 2 2028 65 10 33 33
Vervangen 41-BKH-9 2 2028 65 10 33 33
Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen 2 2028 10 20 5 5
Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs 2 2028 75 10 38 38
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2028 150 20 75 75
Aula Rijnhof begraafplaats 2 2028 2.500 40 1.250 1.250
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai Uitvoering (90%) annuitair 5 2028 2.759 50 1.380 1.380
Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair 5 2028 360 50 180 180
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2028 4.147 40 2.074 2.074
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2028 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2028 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2028 196 40 98 98
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2 2028 200 10 100 100
Vervanging VHV-69-G 2 2028 40 8 20 20
Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen 2 2028 320 10 160 160
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2028 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2028 20 15 10 10
Totaal jaarschijf 2028 19.075 0 0 0 9.537 9.537
Totaal Investeringen 2025-2028 85.042 11.784 22.700 21.200 19.821 9.537